Kirjoittaja: ​Suvi Savolainen, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto

Kansalaiset rohkeasti mukaan Avoimen hallinnon kehittämistyöhön

Ari Tammi kirjoitti 15.2.2016 blogikirjoituksessaan maailmalta puhaltavista avoimuuden tuulista ja mainitsi yhtenä esimerkkinä Open Government Partnershipin eli suomalaisittain Avoimen hallinnon ohjelman. Suomi liittyi ohjelmaan vuonna 2011 ja parhaillaan käynnissä on toinen toimeenpanosuunnitelmakausi 2015–17.

Suomen toimintasuunnitelman päätavoitteina niin valtion kuin kuntienkin hallinnolle on olla avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä. Itsestäänselvyyksiä, voisi sanoa. Toisaalta kuitenkin asioita, joiden näkökulma tulee aina pitää mielessä toimintaa ja palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä sekä tietysti myös päätöksenteossa. Mitä nämä tavoitteet tarkoittavat meillä valtionhallinnossa tai kunnan arjessa? Mikä ratkaisee niissä onnistumisen?  Vastaus löytynee kunkin meidän osalta ainakin osittain peilistä. Aktiiviset toimijat hallinnon eri tasoilla ovat avoimuuden tekijöitä.

Suunnittelua kyllä maailmassa riittää, mutta toimeenpano, eli oikeat tekemiset, ratkaisee.  Siksi meillä on verkostoja ja periaatteita, että ne tukisivat tätä toimeenpanoa. Kuntademokratiaverkosto toimii myös Avoimen hallinnon kuntaverkostona ja tulemme vuoden 2016 aikana käymään Avoimen hallinnon teemoja läpi verkoston tapaamisissa.

Keskiössä lapset, nuoret ja ikä-ihmiset

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman poikkileikkaavina tavoitteina ovat lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen sekä digitalisaatio ja hallinnon tuottavuus. Kaikille näistä löytyy useita soveltamiskohteita myös Sipilän hallituksen ohjelmasta lähtien digitalisaatiosta ja kuntien kustannusten vähentämisestä aina lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan sekä ikäihmisten palveluiden kehittämiseen. Yhtenä esimerkkinä tästä kutsunkin teidät kaikki osallistumaan 4.4.2016 käynnistyvään nettiaivoriiheen, jossa ideoidaan sitä, miten digitaaliset palvelut ja vaikutusmahdollisuudet voivat tukea ikääntyviä ja millaista tukea ikääntyvät saattavat tarvita digitalisten palvelujen käyttöön. Aivoriihen linkki tulee muun muassa www.avoinhallinto.fi – sivuille.

Uusi kuntalaki tuo nuorisovaltuustot ja vammaisneuvostot vanhusneuvostojen rinnalle pakollisiksi kaikkiin kuntiin. Siinä on hyvä organisatorinen mahdollisuus edistää niin lasten, nuorten kuin ikääntyvienkin osallisuutta kunnassa. Mutta millaisilla muilla toimenpiteillä ja vuorovaikutuksella sitä kehitetään? Kuntademo-kratiaverkoston edeltäjässä, Kuntalaiset keskiöön –projektissa kehitettiin hieno paketti käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää osallisuuden ja avoimuuden vahvistamiseen niin asioiden suunnittelu-, päätöksenteko- kuin toimeenpanovaiheessakin. Kannattaa vilkaista, mitä vaihtoehtoja sieltä löytyisi sovellettavaksi.

Avoin toimintatapa edellyttää kohtaamista, kuulemista, vapautta ja vastuuta

Avoimessa toimintatavassa oleellista on toisen ihmisen todellinen kohtaaminen, läsnäolo ja kuunteleminen. Meillä on syystä kaksi korvaa, mutta vain yksi suu. Korvia kannattaa heristää siinä, mitä tarpeita kullakin asiakasryhmällä arjessa oikeasti on. Sama pätee meihin valtion toimijoihin, kun käymme vuoropuhelua kuntien, kansalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa: millaista lainsäädäntöä tai kehittämistä tarvitaan ja mikä olisi paras, joustavin ja osallistavin tapa toteuttaa niitä.

Avoimuus on mielestäni sekä vapautta että vastuun jakoa. Se lisää luottamusta hallintoon, antaa mahdollisuuksia saada eri näkökulmia esille vaiheessa, jolloin asioihin todella voi vaikuttaa. Avoimuuteen tulee kuitenkin suhtautua myös toimintasuunnitelman tavoitteen mukaan vastuullisesti. Kun asiat tuodaan keskus-teltavaksi keskeneräisinä, tulee se ottaa huomioon ja osata olla vetämättä liian nopeita johtopäätöksiä ja teilaamatta suoralta kädeltä. Keskustelussa lyövissä laineissa tulee osata myös suhtautua eri näkökulmiin sopivalla lähdekritiikillä ja myös kyseenalaistaa omia ennakkoluulojaan asiasta tai sen esittävästä tahosta.

Parhaimmillaan avoimuuden myötä syntyy luottamusta ja kokonaan uudenlaisia tapoja toimia.  Haluaisinkin kannustaa niin kuntien kuin valtionhallinnonkin toimijoita ottamaan kansalaiset rohkeasti mukaan kehittämistyöhön.  Ehkä jopa juuri ne, joiden ei perinteisesti ajatella olevan kyseisessä asiassa ”sidosryhmiä”. Voi syntyä jotain uutta.

 

Kirjoittaja

Suvi Savolainen työskentelee ylitarkastajana valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla. Toimenkuvaan kuuluvat kuntademokratiakysymysten lisäksi kuntarakenneasiat, kuntakokeilut sekä kuntien tehtävien vähentäminen. Vapaa-ajalla leipoo herkkuja ja sukeltaa maailman merissä.

Suvi Savolainen

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.