Hanna Tainio 1.9.2016:

Kuntien kannattaa tuoda äänensä kuuluviin sote-lausunnoissaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät 31.8. sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntokyselyn kuntiin. Kyseessä on valtava lakipaketti, jonka lukeminen ja olennaisien asioiden esiin nostaminen on haastavaa, riippumatta siitä, kuinka tiiviisti uudistuksen valmistelua on tullut seuranneeksi sen eri vaiheissa.

Koska kyseessä on Suomen historian suurin hallinnonuudistus, sen laajuus ei sinänsä yllätä.

Tärkeää on, että jokainen kunta antaa lausunnon lakipakettiin, sillä muutosten vaikutukset ovat pitkäkantoisia, ja tämä on tärkeä hetki tuoda kuntakentän näkökantoja esiin. Kunnissa on paras asiantuntemus maakunnille siirtyvistä tehtävistä, joten tätä tietoa on nyt syytä välittää. Myös tulevien maakuntien ja kuntien yhteistyön sujuvuus edellyttää tässä vaiheessa huomiota, eikä lausunnoissa voi sivuttaa myöskään tulevien kuntien roolia. Samalla kun rakennamme maakuntahallintoa, luomme myös uusia kuntia.

Kuntaliitto on kuntien tukena myös lausuntokierroksella. Koska työ on suuri, on hyvä korostaa niitä asioita, joihin on erityisesti panostettava. Nostamme esiin lakipaketin keskeisiä kohtia ja kokoamme kuntien käyttöön näkökulmia lausuntojen antamiseen.

Tärkeätä on myös, että kuntien lausunnoissa on yhtenäisyyttä. Alueellisesti ja muissa kuntaryhmissä on syytä keskustella lausuntojen sisällöstä ja pyrkiä painottamaan yhdessä tärkeimpiä seikkoja.

Omassa lausunnossamme nostamme esille uudistuksessa erityisesti kunnille tärkeitä asioita.

Metropoliseudun esitys erillisratkaisusta valmistui viime metreillä ennen lausuntokierrosta. Metropolialueeseen liittyy monia erityispiirteitä ja sillä on merkitys koko maan veturina. Myös muilla alueilla on erityispiiteitä, tällaisia ovat esimerkiksi Varsinais-Suomen saaristoisuus ja pitkät välimatkat ja harva asutus Suomen pohjois- ja itäosissa. On perusteltua kysyä, pitäisikö myös nämä erityispiirteet huomioida.

Jos metropolialueen kunnilla olisi mahdollisuus toimia sekä peruspalveluiden järjestäjänä että tuottajana, tulisi myös muille suurille kaupungeille tarjota sama mahdollisuus. Sinänsä Kuntaliitto näkee myönteisenä ajatuksen, että kunnat voisivat tuottaa sote-palveluita.

Metropolialueen kaupunginjohtajien esitys on eräänlainen keskustelun avaus, jota olisi edelleen työstettävä. Tämä vaatii paljon aikaa, mihin nykyisessä aikataulu ei veny. Koska kyseinen esitys vaikuttaa paitsi koko Uudenmaan alueeseen, myös HYKS-ervan alueeseen ja koko Suomeen, pitää se olla tiedossa ennen kuntien lausuntojen antamista. Täten lausuntokierrosta olisi lykättävä, jos pääkaupunkiseudulle lähdetään hakemaan muusta maasta poikkeavaa ratkaisua.

Lausuntokierros päättyy marraskuussa, ellei sitä jatketa joiltain osin. Sen jälkeen alkaa joka tapauksessa myös varsin työläs lausuntojen analysointi, jolle pitää varata riittävästi aikaa. Vain paneutumalla huolellisesti kuntien ja muiden lausunnonantajien näkökulmiin ministeriöt, hallitus ja eduskunta antavat historialliselle muutokselle uskottavuutta. Sama koskee myös kuntia: kirjoittamalla huolelliset ja samansuuntaiset lausunnot annamme painoarvoa sanomallemme.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Twitterissä: @HannaTainio