Kimi Uosukainen, johtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Tulevaisuuden kunta on nuorten

Monilla kunnilla on strategisena tavoitteena olla lapsiystävällinen tai nuorisomyönteinen kunta, niin myös omalla kotikaupungillani Lahdella. Vaikka laadukkaat lasten ja nuorten palvelut, lapsivaikutusten arviointi ja nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ovat äärimmäisen tärkeitä kehittämiskohtia, ne ovat tulevaisuudessa turhia.

Vastaisuudessa kaikki kunnat ovat lapsiystävällisiä ja nuorisomyönteisiä ilman, että sitä tarvitsee erikseen todeta. Tämä konkretisoituu hyvin kunnanjohtajien tehtäväkentässä: vastaisuudessa he ovat entistä enemmän lapsi- ja nuorisojohtajia.

Itsehallintouudistus mahdollistaa nuorten kunnan

Nyt valmisteilla olevat sote- ja itsehallintouudistukset sekä osittain myös kuntien tehtävien vähentäminen mahdollistavat kuntien kehittymisen lapsistaan ja nuoristaan erityistä huolta pitäväksi yhteisöiksi. Kunnan keskeisimpiä tehtäviä tulee jatkossa olemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen. On kuitenkin sanomattakin selvää, etteivät valtionhallinnon uudistukset vielä suoraan aikaansaa tällaista kehitystä kaikkialla Suomessa, vaan siihen tarvitaan muutakin. Lapsi- ja nuorisoystävällisyys edellyttää uudenlaista vaikuttamis- ja osallisuuskulttuuria jokaisessa kunnassa.

Kuntalaki mahdollistaa nuorten kuulemisen

Yhä kiihtyvämmin muuttuvassa maailmassa voimme varmistaa lasten ja nuorten palveluiden toimivuuden, ajantasaisuuden ja houkuttelevuuden vain kuuntelemalla aktiivisesti näiden palveluiden kokemusasiantuntijoita, meitä nuoria. Kesäkuun alussa 2017 voimaan astuvat kuntalain kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien pykälät tarjoavat kuntien käyttöön uudenlaisia kuntalaisten osallistumismuotoja. Yksi keskeisin näistä on jokaiselle nuorelle lailla taattu mahdollisuus kuulua oman kuntansa nuorisovaltuustoon ja sitä kautta vaikuttaa kunnan eri toimialojen työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kunnan tärkeäksi tehtäväksi jää eri osallistumismuotojen toimintaedellytysten varmistaminen ja positiivisen, avoimen päätöksentekokulttuurin aikaansaaminen.

1 + 1 = ?

Kuntakentällä tapahtuu paljon. Kehitys kohti avoimempaa, osallistavampaa ja paremmin asukkailleen sopivia palveluita tuottavaa kuntaa tapahtuu nivomalla käynnissä olevat uudistukset yhteen. Kuntalain viitoittaman nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen tulee olla keskeinen osa Tulevaisuuden kunta –valmistelua. Nuorten asioiden noustessa kunnan toiminnan keskiöön, tulee nuorisovaltuustojen nousta vaikutusvaltaiseksi toimijaksi kunnassa. Toisaalta kun yli puolet kuntien tehtävistä siirtyy uusille itsehallintoalueille, tulee kuntalain edistyksellisten osallistumiskirjausten heijastua myös itsehallintoalueen toimintaan.

Hyvien käytäntöjen jakaminen ja osallisuusmyönteisen asennemuutoksen edistäminen edellyttävät syvenevää yhteistyötä. Kuntaliiton Kuntademokratiaverkosto tarjoaa tälle kehitykselle hyvän alustan, jota tulisi entistä enemmän hyödyntää ja jatkokehittää.

Kirjoittaja

Kimi Uosukainen, 20, toimii Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton johtajana. Kunta- ja demokratiakysymykset ovat lähellä sydäntä, samoin kuin partiotoiminta ja vaelluksilla rentoutuminen.

Kimi Uosukainen

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.