Tuula Jäppinen 12.10.2016:

Tulevaisuuden kuntaa ennakoidaan yhdessä verkostojen kanssa

Kuntien poliittinen ja ammatillinen johto on vahvasti mukana Tulevaisuuden kunta -reformin ennakointityössä eri verkostojen kautta. Reformin työn tavoitteena on määrittää Tulevaisuuden kunnan visio, rooli ja tehtävät vuonna 2030.

Vuoden kestävän ennakointityön päävaiheet ovat tiedon keruu ja analysointi. Parlamentaarinen työryhmä aloitti tiedonkeruun maaliskuussa neljästä eri teemasta: Elinvoima, Hyvinvointi, Osallisuus ja Uudet toimintatavat tulevaisuuden kunnassa. Tietoa kerättiin heikoista signaaleista lähtien parlamentaarisen työryhmän työpajojen, asiantuntija-alustusten sekä teema- ja tulevaisuuskatsausten avulla.

Lisätietoa saatiin muun muassa Sitran Megatrendit 2016 ja Nuva ry:n Nuorten vaikuttajien huipputapaamisen 2016 loppuraporteista ja MDI Public Oy:n kartoituksesta kuntien ja sidosryhmien näkemyksiin tulevaisuuden kunnista. Parlamentaarisessa työryhmässä ja sen asiantuntijaryhmässä on myös Kuntaliiton edustajia ja ennakointityötä fasilitoi Kuntaliiton innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen.

Syksyllä sidosryhmäyhteistyö käynnistyy toden teolla. Luvassa on 10 verkostotapaamista. Työ etenee vuorotahtia parlamentaarisen työryhmän kanssa. Kansanedustajat työstivät ensin yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa kuntien rooliin vaikuttavia muutosvoimia, seuraavaksi 500 kuntien luottamushenkilöä ja viranhaltijaa Kuntamarkkinoilla ja Kuntaliiton Maaseutu- ja pienkuntaverkosto laittoi samoja muutosvoimia tärkeysjärjestykseen omalta kannaltaan.

Lokakuussa parlamentaarinen ryhmä työstää muutosvoimien pohjalta skenaariopolkuja, joiden pohjalta laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuustarinoita ja visio kuntien tulevaisuudesta. Skenaarioluonnosten vaikutuksia kuntalaisiin ja uusiin toimintamalleihin kommentoivat sekä yrittäjät, yliopistot että järjestöt ja Kuntademokratiaverkosto.

Marraskuussa parlamentaarinen työryhmä ja Kuntaliiton seutuverkosto ja kaupunkipoliittinen työryhmä työstävät toivottuja ja ei-toivottuja skenaarioita, jonka jälkeen niiden mahdollisuuksia ja uhkia kuntien kannalta kommentoivat Uuden sukupolven kuntajohtajien ja kehyskuntien verkostot.

Joulukuussa päästään lopulta yhdessä työn tavoitteiseen: Mikä on Tulevaisuuden kunnan visio 2030? ja sitä työstävät parlamentaarisen työryhmän lisäksi Kuntaliiton Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen USO-verkosto ja kuntajohtajien ryhmä 44 eri kuntatyyppien näkökulmasta.

Tämä avoin ja laaja sidosryhmätyö mahdollistaa monien eri tahojen näkemysten sisällyttämisen parlamentaarisen työryhmän työhön ja ennen kaikkea kaikkia kuntia koskevaan Tulevaisuuden kunnan erilaisten roolien, tehtävien ja vision määrittämiseen. 

Ennakointityössä tähän saakka tehdyt vaiheet kuten Tulevaisuuden kunnan trendikortit ja eri muutosvoimien kehitysvaiheet ja syksyllä syntyvät verkostojen syötteet siihen ovat koko ajan nähtävissä valtioneuvoston verkkosivuilla.

Kirjoittaja

Tuula Jäppinen on innovaatioasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @Tujappi