Marketta Karhu 21.4.2017:

Energiaviisas rakennettu Oulu – Oulun ERA17-tiekartta

Oulun kaupungin ERA17-tiekartta valmistui joulukuussa 2012 ja oli ensimmäinen kaupunkikohtainen energiaviisaan rakentamisen tiekartta Suomessa.  Aloite Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin ERA17 – toimintaohjelman mukaisen tiekartan laatimiseen tuli kuuden suurimman kaupungin johtajien ilmastoverkostolta. 

Tiekartan laatiminen sopi hyvin Oulun sen hetkiseen tilanteeseen; kaupunki oli sitoutunut useisiin energiatehokkuutta edistäviin ja ilmastonmuutosta hillitseviin sopimuksiin ja ohjelmiin. Tarvittiin käytännön ohjeita ja toimintamalleja asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

ERA 17 – toimintaohjelmassa esitetyt 31 toimintasuositusta olivat hyvä pohja työskentelylle ja konkreettisten toimenpiteiden tunnistamiselle. Tiekarttaa valmisteleva työryhmä koostui käytännön toimintaa toteuttavista tahoista, mikä takasi asioiden monipuolisen tarkastelun ja vilkkaan keskustelun siitä, mitä on mahdollista tehdä ja kenelle vastuu asioiden eteenpäin viemisestä kuuluu.

Oulun ERA17-tiekartta on toimintamalli ja ohjekirja Oulun kaupungin rakennetusta ympäristöstä vastaavien tahojen toiminnan kehittämiseksi ja käytännön toimintatapojen muuttamiseksi energiatehokkuutta edistäväksi.

Kuluneiden viiden vuoden aikana onnistumisia on osoitettavissa kaikilla tiekartan osa-alueilla. Yksittäiset toimenpiteet muodostavat erilaisia kokonaisuuksia ja yhteistyö sekä kaupungin sisällä että ulkopuolisten toimijoiden kanssa on vahvistunut ja vakiintunut.

Maankäytönsuunnittelussa yhdyskuntarakennetta eheyttävät toimenpiteet ovat lähtökohta myös kestävän liikenteen ratkaisuille ja erilaisten energiaratkaisujen tarkastelulle. Uuden yleiskaavan valmistelu sisälsi sekä yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnin eri tulevaisuusskenaarioilla että geoenergian ja tuulivoiman alueelliset selvitykset. Myös merkittävissä asemakaavahankkeissa päästölaskennat on otettu käyttöön.

Uusissa maankäyttökohteissa energia- ja ilmastokysymyksistä on tullut keskeinen osa uutta kokonaisvaltaista kaavasuunnittelusta alkavaa ja asumisen käytäntöihin päättyvää tarkastelutapaa.  Hyviä esimerkkejä tällaisista kohteista ovat jo toteutumassa oleva Hiukkavaara sekä vireillä olevat kestävän kehityksen ja kaupunkikulttuurin pilottihankkeet Karjasilta ja Välivainio.

Energiantuotannossa toimenpiteet vähähiilisten energialähteiden käytettävyyden parantamiseksi ovat käynnistyneet nopeasti. Oulun Energia Oy:n kaukolämmön tuotannossa puun osuuden kasvu on ollut huomattava ja uusia hajautettuja energiaratkaisuja on kehitetty aurinkovoimaa ja maalämpöä hyödyntäen. Pelkästään viime vuoden aikana valmistui neljä merkittävää aurinkovoimalaa pääkirjastoon, Taskilan jätevedenpuhdistamolle sekä Toppilan ja Merikosken voimalaitoksille.

Rakennusvalvonnan ennakoivaa laadunohjausta on jatkettu hyvin tuloksin jo yli kymmenen vuoden ajan. Tiukentuneista määräyksistä huolimatta oululaisten uusien pientalojen on laskettu olevan 17 % valtakunnallista määräystasoa energiatehokkaampia. Korjausrakentamisen ohjausta on edelleen tehostettu ja rakennusprosessin kosteudenhallintaan kehitetty Kuivaketju10 -toimintamalli on valmis käyttöönotettavaksi myös muualla. 

Kaupungin oman toiminnan energiankulutuksen vähentämisessä merkittäviä tuloksia on saatu aikaan energiakatselmuksilla ja niissä esitettyjen toimenpiteiden toteutuksella sekä ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisella. Suunnitelmat energiahankkeiden kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta kaikissa kiinteistöissä on laadittu ja elinkaaritarkastelu julkisissa kiinteistöissä lisääntynyt.

Hyvin alkanut työ rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi jatkuu. Suurin osa ERA17- tiekartan toimenpiteistä on edelleen ajankohtaisia ja toimivia. Uusia mahdollisuuksia syntyy erityisesti digitalisaation etenemisen myötä, mutta myös olemassa olevia käytäntöjä kehittämällä. Yksi keskeisimmistä meneillään olevista hankkeista keskittyy ylijäämämaiden ja purkujätteiden entistä tehokkaampaan käyttöönottoon kaupungin maanrakennushankkeissa.

Oulun ERA17-tiekartta on osa vuosittaista ympäristöraportointia. Kaupungin tilinpäätöksen liitteeksi valmistuva Ympäristötilinpäätös sisältää ilmasto- ja energiasitoumusten toteutumisen, päästökehityksen sekä toteutuneet toimenpiteet tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.  ERA17-tiekartan toimenpiteiden vaikuttavuus tulee esille asiakokonaisuuksien yhteydessä ja tiekartta palvelee näin Oulun kaupungin energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanoa jatkossakin.

Marketta Karhu

Marketta Karhu
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
Oulun kaupunki

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.