Pekka Hokkanen 15.8.2017

ERM – ennakoiden rakennemuutoksen hallintaan

Suomi elää laajassa rakennemuutoksessa. Yksin digitalisaatio haastaa eri toimialoilla vanhat toimintatavat ja liiketoimintamallit. Rakennemuutoksen koko kuvan näkeminen, saatikka ilmiön hallitseminen ei ole helppoa. Rakennemuutos pakottaa yritykset ja yksilöt etsimään selviämisvaihtoehtoja, samalla sekä julkiset että yksityiset yhteisöt rakentavat uusille poluille johtavia siltoja. Elinkeinojen uudistuminen on välttämätöntä niin rakenteellisen kuin suhdannetaustaisen muutoksen edessä: tästä näkökulmasta rakennemuutos on prosessi, jota tulee hallita ja jopa edistää. Rakennemuutos on luonnollinen jatkumo, jossa ”luova tuho” synnyttää uusia yrityksiä ja elinvoimansa eri syistä menettäneitä poistuu.

ÄRM:stä ERM:iin

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimintatapa tarkoittaa aluelähtöistä elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa sekä muutosjoustavuutta (resilienssi) vahvistavaa kehittämisotetta, jossa rakennemuutoksen ennakointi kytketään osaksi aluekehityksen suunnitteluprosessia. Tämä tarkoittaa jokaisen alueen omaa vastuuta rakennemuutokseen varautumisesta ja uusien kasvunlähteiden rakentamisesta. Alueita ohjataan omiin vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja kokeiluihin. Tämä tukee elinkeinorakenteen ketterää uudistumista.

ERM rakentuu neljästä pääelementistä: 1) Alueellinen ennakointi, jossa tulee korostua vaihtoehtoisten kehityskulkujen tunnistaminen, vahva ennakoinnin ja päätöksenteon välinen suhde sekä laaja yhteistyö ja verkostot. Erityisen tärkeäksi on tunnistettu ennakointiyhteistyö yritysten kanssa. 2) Uudistumisen ja varautumisen aktiiviset elinkeinopolitiikan ja alueiden kehittämisen toimenpiteet, joissa tehdään valintoja ja varaudutaan niin äkillisiin rakennemuutoksiin kuin menestykseen. Varautumissuunnitelmat ovat osa alueellista suunnitteluprosessia, jolloin varmistuu myös niiden määräaikainen päivitys laajassa yhteistyössä. 3) Älykäs erikoistuminen ja kokeilut korostuvat ERM-toimintatavassa. Uudet innovatiiviset avaukset ja kokeilut esimerkiksi toimialojen rajapinnoilla synnyttävät uutta liiketoimintaa uudistaen samalla elinkeino- ja yritysrakennetta. Yritykset toteuttavat käytännössä alueiden älykkään erikoistumisen strategioita. Kokeilevaan toimintatapaan liittyy myös riskejä ja lupa epäonnistua. Myös rahoitusinstrumenttien ja koko yritystukijärjestelmän tulee olla joustava ja ketterä, uudistumista ja kokeilevuutta tukeva. 4) ERM on osa alueellisia strategiaprosesseja, alueiden ja kuntien kehittämisen suunnittelujärjestelmää ja sopimuspohjaista yhteistyötä. Siinä missä äkillisten rakennemuutostilanteiden toimenpiteet (ÄRM) ovat yleensä kertaluonteisia ja tiettyyn ÄRM-tilanteeseen sidottuja, tulee ERM:n olla pysyvää ja jatkuvaa elinkeinojen uudistamista ja varautumista. Tilanteiden muuttuessa strategioita voidaan päivittää. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan erilaiset rahoitusinstrumentit edistävät parhaimmillaan samansuuntaisesti ERM-toimintatapaa.

ERM osana hallituksen kärkihanketta

ERM-toimenpiteitä tuetaan osaltaan myös hallituksen AIKO-määrärahalla vuosina 2016-2018. Hallituksen kärkihankkeen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” yhtenä toimenpiteenä on alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO). Toimenpide sisältää kolme erilaista työkalua: 1) Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM); 2) valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset; ja 3) valtakunnallisesti merkittävien kasvukäytävien rakentaminen.

AIKO-toimenpiteeseen kohdennetaan vuosittain 10 miljoonaa euroa kolmen vuoden ajan. Kyse on uusista aluekehittämisen työkaluista, jotka toimivat katalyyttina nopeille ja ketterille kokeiluille ja uudistuksille. Alueet laativat varautumissuunnitelmat sekä raportoivat kokeilujen onnistumisesta, vipuvaikutuksista ja hyvien käytänteiden levittämisestä. AIKO-toimenpiteet ilmentävät hyvin ERM-toimintatapaa ja mahdollistavat laajalti alueiden eri toimijoille aktiivisen roolin.

Maakuntien liittojen myöntämällä AIKO–rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua ja vastata elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, ketteriä, kokeiluluontoisia ja uusia aluekehitystoimenpiteitä. Tavoitteena on myös tukea merkittävien ja mittaluokaltaan merkittävien kehittämisprosessien nopeaa liikkeelle lähtöä.

Joustava alue kestää murroksissa

Säilyttämiseen pyrkivän ajattelun sijaan tulee siirtää painopistettä uusiutumisen, kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisen suuntaan – rakennemuutokseen voidaan vaikuttaa ja varautua. Monipuolinen ja uudistuva elinkeinorakenne on paras keino hallita rakennemuutosta ja suojautua äkillisiä rakennemuutoksia vastaan. Proaktiivinen suhtautuminen elinkeinorakenteen muutokseen nopeuttaa rakennemuutostilanteesta selviämistä: rakennemuutos on aina mahdollisuus. Elinkeinorakenteen uudistamisen keskiössä on alueilla oleva yritystoiminta ja sen uusiutumisen, kasvun sekä kansainvälistymisen kiihdyttäminen ja tätä kautta syntyvät työpaikat.

Joustavuus eli resilienssi ja sopeutumiskyky muutoksiin ovat nousseet menestystekijäksi. Toimijat joilla on kyky uudistua kestävät muutoksia, toipuvat shokeista nopeasti ja ovat tarvittaessa kykeneviä suuntautumaan uudelleen. Työ- ja elinkeinoministeriössä on kehitetty resilienssityökalu, jolla alueet ja eri toimijat voivat itsearvioida resilienssikykyään. Työkalu tukee alueen muutosjoustavuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista ja näkyväksi tekemistä ja auttaa jäsentämään niitä toimenpiteitä, joilla resilienssiä vahvistetaan. Resilienssityökalu ohjaa pohtimaan ja arvioimaan muutosjoustavuutta systemaattisemmin ja sisällöllisesti kattavammin. Työkalua voi hyödyntää myös omassa strategiatyössä parhaiten soveltuvalla tavalla. Arviointikehikkoa voi soveltaa erinomaisesti myös mm. kuntien elinvoimatyössä.

 

Kirjoittaja on Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja

Kirjoittaja
maakunta

Blogisarjassa julkaistaan artikkeleita, jotka valottavat erilaisia alueiden rakennemuutokseen liittyviä ilmiöitä.