Essi Helin ja Heli Markkula 19.9.2017

Jääkö nuorisovaltuusto kunnassasi vain nuorisopalveluiden vastuulle?

Yhteistyötä nuorten kuulemisen edistämiseksi on rakennettava poikkihallinnollisesti, ja kiinnostus nuorisovaltuustosta ei saa olla vain nuorisopalveluilla.

Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin, ”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi”. Nuorisovaltuustolle on annettava ”mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan…”

Nuorisovaltuuston ohjaaja koordinoi tätä kuntalain tarkoittamaa laajaa tehtävää kunnan eri toimialoilla. Tehtävänä on ohjata alle 18-vuotiaita nuorisovaltuuston jäseniä toimimaan niin keskenään kuin itsenäisesti kunnan hallinnossa sekä madaltaa hallinnon kynnyksiä nuorille helpommin ylitettäviksi.

Nuorisovaltuuston ohjaaja toimii kumppanina

Ohjaajan roolina on toimia kumppanina, joka avaa nuorille erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia. Ohjaustyö on myös päätöksentekoprosessien taustoitusta ja nuorten luomien tavoitteiden tukemista.

Nuorisovaltuuston ohjaajan roolista ei ole säädetty kuntalaissa. Kunnissa on eri työmalleja ja jokainen työntekijä toteuttaa työtä oman osaamisensa ja verkostojensa avulla.

Nuorisovaltuustojen koordinointi on kunnissa sijoitettu lähes poikkeuksetta nuorisopalveluiden alaisuuteen. Sijainti on hyvin luonteva ja perusteltu, mutta toteutukseltaan huono, jos kunnassa ei ole osattu rakentaa ympärille toimivia yhteistyörakenteita työn toteuttamiseksi.

Nuorten asiat kuuluvat kaikille kunnan toimialoille

Yhteistyötä nuorten kuulemisen edistämiseksi on rakennettava poikkihallinnollisesti, ja kiinnostus nuorisovaltuustosta ei saa olla vain nuorisopalveluilla. Muutoin nuorisovaltuusto jää irralliseksi toimijaksi kunnan hallinnossa ja keskusteluyhteys päätöksentekoon voi olla katkeilevaa ja kankeaa.

Hyvin toimiva ja poikkihallinnollinen rakenne mahdollistaa sen, että nuorilla on valtaa ja mahdollisuuksia toteuttaa nuorisovaltuuston toimintaa itsenäisesti.

Yhteistyötä kehitetään työparimallilla ja verkostomaisella otteella

Kunnan koosta riippuen yhteistyötä tulee kehittää nuorisovaltuuston ohjaamisen työparimallilla sekä verkostomaisella poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Työparimalli kirjattuna asiantuntijoiden työnkuvaan tuo toiminnalle sekä nuorisotyöllisen osaamisen että hallinnon osaamisen. Kumpaakaan näkökulmaa ei tule kadottaa. Verkostomaisen yhteistyön hyödyt ovat varsinkin isommissa kunnissa tiedonkulku ja nuorisovaltuuston ohjaajan työlleen saama tuki.

Sen lisäksi, että nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa, he osallistuvat nuorten kuulemisen kehittämiseen kunnissa. Ohjaajan työpanosta tarvitaan myös siinä, miten nuorisovaltuusto tässä tehtävässään kuulee yhdenvertaisesti muita kunnan nuoria.

Toimivat yhteistyörakenteet ja vuoropuhelu mahdollistavat sen, että nuoret pääsevät vaikuttamaan kunnan eri toimialojen päätöksentekoon sekä nuorisovaltuuston toimintaan.

 

Essi Helin

Essi Helin toimii Espoon kaupungin nuorisovaltuuston pääsihteerinä.

 

Heli Markkula

Heli Markkula työskentelee asiantuntijana Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:ssä.

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.