Anni Jäntti 8.5.2017:

Kuntalaisten kunta

Kuntien muutoksesta on tullut niin jatkuvaa, että muutosta voi pitää kuntien uutena normaalina. Rakenteiden, tehtävien ja roolien muuttuessa yksi kuitenkin on ja pysyy: kunnat ovat olemassa kuntalaisia varten.

Jokaisessa kunnassa, vajaan 800 asukkaan Luhangasta yli 630 000 asukkaan Helsinkiin, ylintä päätösvaltaa käyttää kuntalaisten valitsema valtuusto. Kuntavaalit järjestetään kuitenkin vain neljän vuoden välein, ja niissä äänestää alle 60 prosenttia äänioikeutetuista, joten äänestäminen yksin ei riitä kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden kanavoimiseksi päätöksentekoon.

Yhtenä kuntien keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että kuntalaisten ääni kuuluu kuntapäätöksenteossa vaalien välilläkin; tarvitaan monenlaisia keinoja kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi.

Osallisuuden edistäminen on hyvinvointiteko

Kuntalaisten kunta -ajattelun vahvistaminen on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin se vahvistaa ihmisten osallisuutta ja kiinnittymistä omaan paikallisyhteisöönsä. Lisäksi kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen avulla saatava tieto parantaa kuntapäätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta.

Osallistuminen on myös legitimiteettikysymys; mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon lisää luottamusta hallintoon ja parantaa julkisen vallan toiminnan hyväksyttävyyttä. Osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin kytkös palauttaa osallistumisen myös kunnan lakisääteiseen perustehtävään, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Osallisuuden edistäminen on hyvinvointiteko.

Keskeistä kuntalaisten kunta -ajattelussa on ymmärtää paikallisuuden arvo. Kuntapäätöksenteossa yhdistyvät asiantuntijatieto ja paikallistieto. Kuntalaiset ovat parhaita paikallisuuden ja oman elämänsä asiantuntijoita. Leikki-ikäisen ääni on tärkeä leikkipuiston suunnittelussa, koululaisten näkemykset arvokkaita koulujen toiminnan kehittämisessä, ja lähiöasukkaat tuntevat parhaiten oman lähiönsä parhaat puolet ja kehittämiskohteet.

Sen sijaan, että viranhaltijat ja luottamushenkilöt kuvittelisivat, mitä kunnan eri alueilla tarvitaan tai minkälaisia palveluja kuntalaiset toivovat, on järkevää kuunnella asianosaisten ihmisten omia näkemyksiä. Kuntalaisten kunnassa olennaista on se, miten paikallistiedon ja asiantuntijatiedon yhdistämisessä onnistutaan, ja miten tämän tiedon yhdistelmällä pystytään tekemään sellaisia päätöksiä, jotka ovat kuntalaisten hyväksyttävissä.

Kuntalaiset resurssina

Kuntalaisten kunta syntyy, kun kuntalaiset nähdään resurssina ja kuntalaisten osallistumisen nähdään hyödyttävän kunnan päätöksentekoa. Jotta kuntalainen voisi olla resurssi, hän tarvitsee toimintatilaa, arvostusta ja mahdollisuuksia vaikuttaa kuntayhteisössä. Esimerkiksi nuorisovaltuustot, vanhus- ja vammaisneuvostot, aluelautakunnat ja asiakasraadit sekä palvelujen yhteiskehittämishankkeet tarjoavat kanavia kuntalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Näiden kuntalähtöisten osallistumis- ja vaikuttamistapojen lisäksi kuntalaiset haluavat osallistua ja vaikuttaa kuitenkin myös vapaamuotoisemmin omaehtoisen, kuntalaislähtöisen, toiminnan kautta. Itseorganisoitumisen ja omaehtoisen toiminnan salliminen ja siihen kannustaminen ovat näin ollen myös tapoja lisätä kuntayhteisöä vahvistavaa kuntalaisosallistumista.

Esimerkkejä kuntalaislähtöisestä, omaan paikallisyhteisöön vaikuttavasta toiminnasta ovat paikalliset some-ryhmät, kaupunkitilan haltuun ottaminen ja yhteisöllisyyttä lisäävien kaupunginosatapahtumien järjestäminen sekä kylätalojen perustaminen. Kunnan roolina on tässä suhteessa mahdollistaa kuntalaisten toiminta oman paikallisyhteisönsä hyväksi.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tekee tilaa kunnan uudelleenasemoinnille. Muutostilanne tarjoaa hyvän tilaisuuden muokata kuntia yhdessä kuntalaisten kanssa entistä paikallisemmin kuntalaisten näköisiksi kunniksi. Tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua!

 

Kirjoittaja

Anni Jäntti toimii kunta- ja aluejohtamisen yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti kuntien roolia ja merkitystä sekä hallinnonuudistamisen moninaisia vaikutuksia.

Anni Jäntti

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.