Ida Sulin 17.8.2017:

Uusi tietosuojalaki muuttaa säännöksiä mm. henkilötietojen käsittelystä, kunnilta pyydetään lausuntoja

Ida Sulin

Oikeusministeriön asettaman EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän mietintö julkaistiin kesällä ja lausuntokierros loppuu syyskuussa. Kuntaliitto valmistelee oman lausuntonsa ja toivottavasti myös mahdollisimman moni kunta lausuu mietinnöstä.

Mietinnön taustalla on EU:n tietosuoja-asetus, jota aletaan soveltaa kansallisesti toukokuussa 2018. Asetusta sovelletaan suoraan, mutta se kuitenkin vaatii jonkin verran kansallista lainsäädäntöä tuekseen.

Vanha henkilötietolakimme kumoutuu ja sen tilalle, asetuksen rinnalle, ehdotetaan mietinnössä säädettäväksi uusi tietosuojalaki.

Ehdotetussa tietosuojalaissa on säännöksiä mm. uudesta valvontaviranomaisesta (Tietosuojavirasto) ja sen toiminnasta, henkilötunnuksen käsittelystä ja lapsen ikärajasta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi kansallisista laajoista poikkeuksista tietosuoja-asetuksen perusvaatimuksiin henkilötietojen käsittelylle silloin, kun henkilötietoja käsitellään mm. journalistista, akateemista, taiteellisia, tutkimuksellista tai historiallista tarkoitusta varten.

Ehdotetussa tietosuojalaissa on säännöksiä ainoastaan niistä seikoista, joista kansallisesti on ollut mahdollista tai tarvetta säätää tietosuoja-asetuksen määräysten lisäksi. Tuleva ”uusi henkilötietolaki” syntyykin tietosuoja-asetuksen ja ehdotetun tietosuojalain yhdistelmästä.

Huomio kannattaa kiinnittää keskeneräisiin asioihin

Kuten mietinnöstä ilmenee, työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen kaikista asioista. Työryhmässä vallitsi yksimielisyys esimerkiksi siitä, että julkisuuslakia tulisi muuttaa, mutta konkreettisista julkisuuslain muutosehdotuksista ei päästy sopuun.

Valvontaviranomaisen mahdollisuudesta määrätä hallinnollisia sakkoja julkisyhteisölle on toinen aihe, johon mietintö ei ota lopullista kantaa. Myös arkistoinnin tarpeet jätettiin tässä vaiheessa odottamaan mm. lausuntokierrosta.

Toivonkin, että kuntien ja kuntayhtymien lausunnoissa kiinnitettään huomiota yllä mainittuihin avoimiin oleviin kysymyksiin. Toiseksi, on tärkeää, että jokainen lausuja analysoi asetuksen ja ehdotetun lainsäädännön toimivuutta oman sektorin kannalta, jotta mahdollisia ongelmakohtia ja muutostarpeita voidaan huomioida ajoissa.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on johtava lakimies Kuntaliitossa.

Twitterissä: @Idas