Liina Tiainen #kuntamatkalla 26.10.2018:

Eettisiä kuntajohtajia etsimässä

etiikka

Korruptio saa herkästi julkisuutta, sen sijaan hyvä ja eettisesti kestävä johtajuus ei niinkään. Vaikka organisaation eettisyys ei voi nojata yhden oikeamielisen yksilön varaan, ei eettisen ja hyvän johtajuuden merkitystä pidä unohtaa tai aliarvioida.

Pyysimme kuntajohtajia ja johtavia luottamushenkilöitä nimeämään eettisinä pitämiään johtajia sekä perustelemaan valintansa. Tutustukaamme näihin näkemyksiin jo antiikin ajoilta tuttujen hyveiden; oikeudenmukaisuuden, viisauden, rohkeuden ja kohtuullisuuden avulla.

 

Oikeudenmukaisuus

”Hän toimii tasapuolisesti ja hyvää johtajuutta osoittaen ... Henkilöstö kokee tulevansa hyvin kohdelluksi ja he viihtyvät työssään.”

”Ei hyväksy vilunkia tai suosintaa missään muodossa. Vie käytäntöön arvojohtamista ei ole vain sanahelinää, eikä kaveeraa minkään porukan kans vaan on tasapuolinen kaikille. On suoraselkäinen ja luotettava, pitää sanansa.”

Oikeudenmukaisuus on usein ensimmäisiä mielleyhtymiä puhuttaessa eettisestä johtajuudesta. Oikeudenmukaisuudella viitataan pitkälti tasapuolisuuteen, joka eettisen kuntajohtajan toiminnassa ilmenee suhteessa henkilöstöön, luottamushenkilöihin, sidosryhmiin ja kuntalaisiin.

Monia johtajia kuvattiin vastauksissa ”ammattijohtajiksi”. Puoluekirja ei tee kuntajohtajasta epäeettistä, mutta joillekin poliittinen sitoutumattomuus toimii lupauksena tasapuolisuudesta.

Oikeudenmukaisuudella on sinänsä vahva perusta laissa muun muassa yhdenvertaisuusperiaatteen kautta. Johtajuuden näkökulmasta oikeudenmukaisuus on kuitenkin ensi sijassa se kokemus, joka esimerkiksi alaiselle muodostuu esimiehen reilusta käytöksestä.

 

Viisaus

”… tekee työtä, joka etenee vahvasti kaupungin kokonaisvaltainen näkemys edellä. Hän ei ole soluttautunut erityyppisiin yhtiöihin tai sisäpiireihin. Hän kykenee käymään keskusteluja hyvin monenlaisten sidosryhmien kanssa ilman oman edun tavoittelua kaupungin nimissä”

”… saanut ihmiset ajattelemaan asioita monipuolisesti, eettisesti ja rohkeasti. Hän johtaa tiedolla ja kykenee esittelemään rohkeita, perusteltuja ratkaisuja”

Eettisyys on suoraselkäisyyttä ja oman roolin tiedostamista. Kutsun sitä tässä viisaudeksi. Viisaat johtajat tietävät, miten he parhaalla tavalla voivat toteuttaa heille uskottua tehtävää ja toimivat tämän tiedon mukaisesti.

Suoraselkäiset johtajat eivät hyväksy hyvä veli -verkostoja tai edes pienemmän mittakaavan kuppikuntaisuutta. Toiminta pohjautuu aina kunnan perimmäiseen tehtävään eli kuntalaisten hyvän toteutumiseen. Tämän päämäärän ympärille johtaja myös rakentaa verkostoja.

Johtajan arvot näkyvät toiminnassa, vaikkapa kestävän kehityksen edistämisenä. Toisaalta viisaus voidaan nähdä myös kekseliäisyytenä kunnan kehittämisessä ja väsymättöminä pyrkimyksinä paikallisyhteisön puolustamiseen.

Viisas johtaja selvittää asioiden eri puolet, huomioi lainsäädännön ja eettiset näkökulmat asioiden valmistelussa sekä johtaa tiedolla.

 

Rohkeus

”Suoraselkäinen pohjalainen "akka" jolta ei uskallusta puutu puuttua epäkohtiin. EI hyväksy vedätystä missään muodossa. Katsoo kunnan etua ei kenekään yksittäisen etua.”

”Hän on kehittänyt kaupungin toimintakulttuuria huomattavasti läpinäkyvämmäksi. Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä on kehittynyt valtavasti. Asukasdemokratiaa on arvostetaan ja vanhat hyvä veli-kuviot ovat menettäneet merkitystään.”

Siinä missä monet pitkän linjan kuntajohtajat saivat kyselyssä kiitosta viisaudestaan, oli rohkeus useissa tapauksissa tuoreen kuntajohtajan hyve. Eettisellä johtajalla on rohkeutta puuttua korruptiiviseen toimintaan, läpinäkyvyyden vaarantaviin toimintatapoihin tai ylipäänsä huonoon käytökseen tai heikkoon työn tulokseen.

Eettisiä johtajia kuvataan rohkeina uudistajina, jotka hylkäävät vanhat toimimattomat tavat ja mallit ja kannustavat organisaatiotaan innovatiivisuuteen ja kokeiluihin. Etenkin eettiset kuntajohtajat saavat kiitosta siitä, kuinka he ovat muuttaneet kunnan toimintaa avoimemmaksi ja vahvistaneet kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen.

Rohkeudeksi myös koetaan johtajan kyky heittäytyä, laittaa itsensä alttiiksi kritiikille ja antaa kasvot kunnan toiminnalle eteenkin vaikeissa tilanteissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi aktiivista ja avointa viestintää sosiaalisessa mediassa.

 

Kohtuullisuus

”Hän on rinnallakulkija, tsemppaaja, jonka työhuoneen ovi on aina auki.”

”Kantaa vastuuta alaistensakin puolesta myös asioissa joihin ei suoraan ole pystynyt vaikuttamaan. Ei jätä alaisiaan yksin vaikeassa tilanteessa.”

Kohtuullisuus on eettiselle kuntajohtajalle nöyryyttä ja vaatimattomuutta vahvuudesta ja itsekunnioituksesta tinkimättä. Eettisiä johtajia kuvataan helposti lähestyttäviksi, empaattisiksi ja positiivisiksi ihmisiksi, joilla on hyvät sosiaaliset taidot. He eivät asetu toisten yläpuolelle ja korostavat yhteistyötä, mutta kantavat silti rooliinsa kuuluvan vastuun. He rakentavat luottamusta päivittäisissä toimissaan, muita osallistavalla työskentelyotteellaan.

Kohtuullisuus on itsekritiikkiä ja itsevarmuutta sopivassa suhteessa. Eettinen johtaja osaa myöntää virheensä ja tehdä korjausliikkeitä tilanteiden niin vaatiessa.

 

Kaikki voivat edistää eettisyyttä

Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa. Näkyvän korruption poissaolo ei vielä tarkoita, että julkinen valta toimisi aina eettisesti. Eettisyys on parhaimman ratkaisun hakemista ja seurausten arviointia joka tilanteessa.

Eettisyyttä voivat edistää kaikki kunnan toimijat. Myös Kuntaliitto on tarttunut asiaan julkaisemalla oppaan kuntien eettisen toiminnan tueksi. Ohjeistuksen pohdinta koko kuntaorganisaation kesken vie jo pitkälle.

Eettiset ongelmat eivät synny yön yli, vaan kasvavat hiljalleen pienistä puroista suuriksi virroiksi, jotka huuhtovat hyvän maineen mennessään. Myös hyvä saa alkunsa pienissä teoissa ja eettinen johtajuus näkyykin ennen kaikkea tavallisissa arjen kohtaamisissa.
 

Tutustu myös, miten Lempäälä luo eettistä koodia ->
 

Kirjoittaja:

Liina Tiainen
projektikoordinaattori, Suomen Kuntaliitto
Twitterissä: @LiinaTiainen

Kirjoittaja
Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.