Ida Sulin 23.1.2018:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus – miten maa makaa?

Tietosuoja-asetus tulee voimaan neljän kuukauden kuluttua, 25.5.2018. Täydellisessä maailmassa asetuksen tueksi tarvittava lainsäädäntö olisi jo kauan sitten ollut valmis, ja toimivaltaiset viranomaiset olisivat julkaisseet ohjeita siitä, miten uusia sääntöjä tulee tulkita. Näin ei kuitenkaan ole, ja nyt on varmistunut, ettei edes lainsäädäntö tule toukokuussa olemaan kaikilta osin valmiina.

Tietosuojalaki ja erityislainsäädäntö

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen suoraan kansallisessa oikeudessa. Asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelystä koko yhteiskunnassa. Asetuksen tueksi säädetään kansallinen tietosuojalaki, jossa osaa asetuksen säännöistä täsmennetään. Tietosuojalaissa otetaan muun muassa kantaa siihen, miten erityisiä henkilötietoja tulee käsitellä, miten tulevan valvontaviranomaisen toiminta järjestetään ja miten asetuksessa säädettyjä hallinnollisia sanktioita sovelletaan julkisella sektorilla. Tietosuojalaissa säädetään myös voimassa olevan henkilötietolain kumoamisesta.

Tietosuojalakia työstävä työryhmä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmä TATTI) julkaisi jo loppukesästä 2017 pohjaesityksen, ja esityksen työstämistä on nyt jatkettu syksyn mittaan annettujen lausuntojen pohjalta. Oikeusministeriöstä saatujen tietojen mukaan hallituksen esitys tietosuojalaiksi annetaan eduskunnan käsiteltäväksi viikon 9 aikana, eli helmikuun lopussa. Pyrkimyksenä on luonnollisesti, että lainsäädäntö on hyväksytty, kun asetus tulee voimaan.

Tietosuojalain eduskuntakäsittelyn jälkeen tehdään tarvittavat muutokset erityislainsäädäntöön. Suomessa on lähes 1 000 erityislakia, joissa on määräyksiä henkilötietojen käsittelystä ja joita on muutettava, jotta ne olisivat sopusoinnussa asetuksen kanssa. Ennen kuin tietosuojalaki on käsitelty ja on selvillä, millaisen yleisen lainsäädännön me saamme, on vaikea ottaa kantaa erityislainsäädäntöön. Eduskunnassa lähtökohtana onkin, että erityislainsäädäntö käsitellään vasta sen jälkeen, kun tietosuojalaki on valmis.

Näin ollen nyt alkaa jo olla varmaa, että kaikki erityislainsäädäntö ei tule olemaan valmiina toukokuussa 2018, vaan vanhaa lainsäädäntöä on tulkittava asetuksen valossa. Kuntaliitto ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat sopineet yhteistyöstä voidakseen tarjota neuvontaa siinä tilanteessa.

Soveltamisohjeet

Tietosuojavaltuutetulla on tulevana valvontaviranomaisena valtuudet tulkita asetusta Suomessa. Kansalliset tulkinnat ja ohjeet perustuvat asetuksen tulkintaa EU-tasolla ohjaavan WP 29 -työryhmän lausuntoihin. Toukokuun 2018 jälkeen työryhmä muodostaa EU:n tietosuojaneuvoston. Tietosuojavaltuutettu tiedottaa verkkosivuillaan säännösten tulkinnoista ja ohjeista.

Kuntaliitto on vuonna 2017 julkaissut yleiskirjeen asetuksen sisällöstä. Lähempiä ohjeita ja lisätietoja löytyy Kuntaliiton sivustolta, jota luonnollisesti päivitetään sitä mukaa kun asetuksen tulkinta selvenee. Kuntaliiton taholla oikea osoite tuoreimpaan tietoon tietosuojasta on https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/tietosuoja-asetus

Kuntaliitto perustaa lisäksi keväällä 2018 verkoston kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleville tietosuojavastaaville. Verkoston tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja ajatusten vaihtoa uuden ammattiryhmän jäsenten välillä. Verkoston yhteyshenkilönä toimii johtava lakimies Ida Sulin.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on johtava lakimies Kuntaliitossa.

Twitterissä: @Idas