Johanna Vilkuna, 28.2.2018:

Kenen kanssa kunta jatkossa neuvottelee liikenteen ja maankäytön suunnitelmista?

Valtion liikennehallintoa ollaan uudistamassa merkittävällä tavalla. Vaikka kyse on valtion tehtävän organisoinnista, asialla on väliä kuntien kannalta. Kunnat ovat liikenne- ja maankäyttötehtäviä hoitaessaan liikennehallinnon asiakkaita, mutta myös neuvottelu-, yhteistyö- ja sopimuskumppaneita.

Kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön ja liikenteen suunnittelutehtävien kannalta uudistus ei esitetyssä muodossa lupaa hyvää. Esitetty organisointimalli hajauttaa vastuun liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämisestä sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta Liikennevirastosta kahteen virastoon, Liikenne- ja viestintävirastoon ja Väylävirastoon. Näiden kahden virastot tehtävät ja vastuut tässä asiassa jäävät esitysluonnoksessa hyvin epäselviksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt sidosryhmiltä lausuntoja luonnoksesta liikennehallinnon virastouudistukseksi. Ehdotuksena on, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja osa Liikenneviraston tehtävistä yhdistettäisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston nimi muutettaisiin Väylävirastoksi, jonka vastuulla olisivat liikenneväylien suunnittelu, kehittäminen ja kunnossapito. Samassa yhteydessä Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut siirrettäisiin perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Uudistuksen tavoitteissa korostuvat kannatettavat sanat: asiakastarpeet, toimintaympäristön muutos, synergiaedut, hallinnon tuottavuus ja vaikuttavuus, liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö.

Liikenne ei ole arvo itsessään vaan saavutettavuuspalvelua, jotta yhteiskunnassa olisi hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Kestävän yhdyskuntarakenteen elementit muodostuvat maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kokonaisuudesta. Tämä ratkaisee, kuinka paljon liikutaan, missä liikutaan ja mitkä ovat liikkumisen vaihtoehdot ja vaikutukset.

Valtion liikennehallinnon organisointia tulisi tarkastella myös suhteessa valtion muiden hallinnonalojen vastuisiin, kuten ympäristöministeriön hoitamiin alueidenkäytön tehtäviin. Lisääkö uudistus eri hallinnonalojen synergiahyötyjä vai onko se heikennys nykytilaan nähden?

Kunnat vastaavat kadunpidosta ja valtio tienpidosta, tämän lisäksi ne yhteisrahoittavat hankkeita. Kuntien osuus Suomen liikenneväylänpidon koko rahoituksesta on noin 45 prosenttia. Kunnat ja valtio tekevät yhteistyötä esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja liikennehankkeiden suunnittelussa, niiden toteutukseen liittyvissä neuvotteluissa ja sopimisessa sekä kaupunkiseutujen maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimusmenettelyissä (MAL-sopimukset).  

Lausunnoilla ollut organisointimalli merkitsisi sitä, että neuvotteluissa ja sopimisessa olisi yhä enemmän toimijoita. Kuntien kannalta olisi epäselvää, mikä taho valtion puolelta on päävastuussa ja käyttää valtion ääntä. Kuntien kannalta jo nykytilanteessa on pulmallista valtion hallinnonalojen moniäänisyys, mikä ilmenee ristiriitaisuuksina sekä nakertaa pitkäjänteisyyttä ja aitoa kumppanuutta. Tämä on nähtävä myös yhteisenä ongelmana maassa, joka käy läpi kaupungistumisen aaltoja ja jonka tulisi vastata haasteellisiin ilmastotavoitteisiin erityisesti liikennesektorilla.

Yhteisenä tavoitteena tulee olla liikennehallinto, jonka organisointi edistää liikennejärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä ja rakentavaa vuoropuhelua ja johdonmukaista yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa.  Liikennejärjestelmä-maankäyttö -tehtävien vastuiden tulee olla yksiselitteisen selkeät. Organisoinnin on tärkeää koota yhteen muutkin väylänpidon ja liikennejärjestelmätyön perustehtävät. Näitä ovat joukkoliikenne, uudet kestävät liikkumispalvelut, älyliikenne, logistiikan ja tavaraliikenteen edellytykset, kestävä kehitys, haittojen minimointi ja laadukas vaikutusten arviointi.

Kuntaliiton lausunto asiasta on luettavissa Kuntaliitto.fi-palvelusta

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @JohannaVilkuna