Tero Tyni ja Aila Puustinen-Korhonen 6.3.2018

Kunnilla ei järjestämisvastuuta kaikista turvapaikanhakijoiden lastensuojelupalveluista

Linjoilla-blogi

Turvapaikanhakijalasten lastensuojelupalvelut ovat olleet esillä viime aikoina, kun kuntien toimintaa on arvioitu jopa lainvastaiseksi. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut, että jos turvapaikkaa hakevalla lapsella todetaan lastensuojelun tarve, kunta vastaa lastensuojelun järjestämisestä. Asiaa perustellaan lastensuojelulailla sekä kansainvälisillä sopimuksilla.

On selvää, että lapset tarvitsevat suojelua ja lastensuojelun palveluja. Järjestämisvastuuta ei kuitenkaan voida antaa kunnille ohjeistuksilla tai kansainvälisillä sopimuksilla. Jos jokin tehtävä halutaan säätää kunnan järjestämisvastuulle, tästä täytyy säätää lailla.

Turvapaikanhakijan oikeudet sosiaalipalveluihin

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja tilapäistä suojelua saavalla henkilöllä, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on vastaanottolain 25 §:n nojalla oikeus saada sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi ne välttämättömiksi sinä aikana, jona henkilö on oikeutettu vastaanottopalveluihin tai jona hän on auttamisjärjestelmässä. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi välttämätön sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, koti- ja asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito sekä vammaispalvelut.

Vastaanottopalvelut järjestää se vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi turvapaikanhakija rekisteröidään. Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin vastaanottolain (746/2011) 13 §:ssä säädetään. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat.

Kunnan järjestämisvastuulla kiireelliset palvelut

Sosiaalihuoltolain (HE164/2014) 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Kiireellisessä tilanteessa työskentelystä vastuussa on kunnan sosiaalihuolto. Lapsiperheiden ja lasten kohdalla kyseessä on akuutti lapsen kiireellisen turvaamisen tarve, ei perheen tukeminen ja ohjaaminen vanhemmuudessa. Näissä tilanteissa vastaanottokeskus korvaa kunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Sosiaalihuoltolain 12 § yksityiskohtaisten perustelujen mukaan:

”Pykälän 1 momentissa säädettäisiin jokaisen kunnassa oleskelevan henkilön oikeudesta kiireelliseen sosiaalihuoltoon. Säännöksen mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä olisi oikeus saada kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalveluja oleskelukunnalta siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarantuisi. Myös nykyisessä sosiaalihuoltolaissa sosiaalihuollon järjestämisvastuussa noudatetaan oleskeluperiaatetta sosiaalihuollon tarpeen ollessa kiireellistä. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa henkilön oikeus saada riittävät sosiaalipalvelut kytkeytyy henkilön kotikuntaan.”

Voidaan siis tiivistäen sanoa, että lastensuojelun palveluissa kuntien järjestämisvastuulla on turvapaikanhakijalasten osalta sosiaalihuoltolain 12 § mukainen kiireellinen ja välttämätön lastensuojelu. Mikäli vastaanottokeskuksen lasten ja perheiden palvelut ovat riittämättömät, täytyy vastaanottokeskusten lisätä resursseja tai muulla tavalla parantaa palvelujaan.

Juuri tehdyn lastensuojelun kuntakyselyn perusteella resurssit ovat tiukilla jo ennestään, eikä niillä siksi voida paikata vastaanottokeskusten riittämättömiä palveluja. Jos kunnalla on mahdollisuutta myydä näitä palveluja vastaanottokeskukselle, se on tietenkin mahdollista ja suositeltavaakin.

Lue lisää:

Kuntaliiton yleiskirje

Kirjoittaja
Tero Tyni

Tero Tyni on aiemmin ollut sosiaali- ja terveysyksikön erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KorhonenAila