Tarja Myllärinen 29.8.2018:

Kuntayhtymäpohjaiset sote-ratkaisut etenevät - Paluuta entiseen ei ole

Tarja Myllärinen

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

Uudistuksen tavoitteiden mukaisia, koko maakunnan kattavia perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, erityishuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisratkaisuja toimii Kainuussa, Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Lähes koko maakunnan kattavia ratkaisuja on Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Ja uutta pukkaa: Kymenlaaksossa käynnistyy koko maakunnan kattava sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä vuoden 2019 alussa.  Lisäksi kuusi Keski-Uudenmaan kuntaa on muodostanut kuntayhtymän, joka vastaa vuoden 2019 alusta lukien kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Integroitujen sote-palvelujen piirissä on vuoden 2019 alusta lukien maakunnallisten kuntayhtymien alueella yhteensä yli 900 000 asukasta. Keski-Uudenmaan kuntien kuntayhtymä on ylivoimaisesti suurin maakuntaa pienemmistä sote-kuntayhtymistä. Se muodostaa 200 000 asukkaan kokonaisuuden, joka vastaa kuntien vastuulla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sote-järjestämismallit kartta

Suurta huomiota julkisuudessa ovat saaneet ns. kokonaisulkoistukset. Niissä kunta tai kuntayhtymä on tehnyt päätöksen siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen yksityiselle palveluntuottajalle. Kunta tai kuntayhtymä vastaa kuitenkin näissäkin tapauksessa julkisen vallan käytöstä. Lisäksi kaikkien kuntien on lakisääteisesti kuuluttava sairaanhoitopiiriin ja erityishuoltopiiriin. Laajamittaisia sote-palvelujen ulkoistuksia on toteutettu yhteensä 26, pääsääntöisesti pienissä kunnissa. Kahdessa kunnassa sopimus on jo ehtinyt siirtyä maakunnalliselle kuntayhtymälle kunnan liityttyä sote-kuntayhtymän jäseneksi. Ns. kokonaisulkoistuksen tehneissä kunnissa asuu yhteensä noin 160 000 asukasta.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, PARAS-hankkeen, tarkoituksena oli eheän kuntarakenteen muodostaminen, kuntapalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja kuntien vastuulla olevien palvelujen tuottaminen riittävän vahvoina yksiköinä sekä rakenteellisesti että taloudellisesti. Hankkeen tuloksena kuntien määrä väheni ja syntyi useita kymmeniä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueita. Hanke jäi kuitenkin kesken ja viitisen kymmentä kuntaa ei saavuttanut silloin  perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen riittäväksi väestöpohjaksi katsottua vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjaa.

Yhteistoiminta-alueilla tehtiin ja tehdään edelleen merkittävää, alueen olosuhteista ja edellytyksistä lähtevää palvelujen ja palveluprosessien kehittämistä. Vaikka yt-alueet ovat nykymittapuun mukaan pieniä, harteiltaan kapeita, niissä tehtyä työtä ei ole syytä väheksyä. Se on luonut pohjaa maakunnallisen soten valmistelulle.

Paluuta entiseen ei ole

Sote-uudistusta on valmisteltu vuosia tuhansien ja taas tuhansien ammattilaisten voimin. Työryhmiin on koottu kuntien edustajia kattavasti eri puolilta maakuntia. On tutustuttu muiden kuntien olosuhteisiin ja kollegoihin, kartoitettu nykytilaa ja hahmoteltu uusia, entistä paremmin toimivia integroituneita palvelukokonaisuuksia. Samassa yhteydessä on rakennettu ja vahvistettu keskinäistä luottamusta, jota ilman ei synny uutta ja jota ei ole vara menettää uudistuksen aikataulujen venyessä.

Nyt kun uudistuksen eteneminen eduskunnassa on tahmeaa eikä lopputulosta vielä tiedetä, on tärkeää, että maakunnissa edetään. Valmistelussa mukana olevien kentän asiantuntijoiden suusta on useamman kerran kuulunut, että nyt on tekemisen meininki eikä entiseen voida enää palata. Kun näin on, kuntayhtymä on hyvä ja toteuttamiskelpoinen tapa edetä tavoitteen suunnassa siellä, missä sille on edellytyksiä.

Silloin kannattaa takoa, kun rauta on kuuma.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on sote-muutosjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tarjamyllarine5