Anne Jarva, 22.2.2018:

Kuntien keinot yhdyskuntien kehittämiseen turvattava maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa

Anne Jarva

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta ja kuntalaisten elinympäristöstä. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan myös kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Tähän työhön kunnat tarvitsevat toimivan lainsäädännön.

Ympäristöministeriö on käynnistämässä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Kuntaliitto lähtee uudistukseen avoimin mielin. Parlamentaarinen, yli hallituskauden ulottuva valmistelu on tarpeen, sillä maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

Selvityksissä ja julkisessa keskustelussa on noussut esiin kaavoitusta ja sen kestoa sekä rakentamisen ohjausta ja laatua koskevia kipukohtia. Niitä on tunnistettu myös kunnissa. Kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, miten suuret muutokset suunnittelu- ja lupajärjestelmässä todella ovat tarpeen. Maankäyttö- ja rakennuslaki on todettu lähtökohdiltaan kestäväksi ja pääpiirteiltään toimivaksi. Riittäisikö uusien asioiden ja toimintaympäristön muutosten huomioon ottaminen ja vanhentuneiden normien poistaminen sekä selvien valuvikojen ja havaittujen puutteiden korjaaminen?

On välttämätöntä, että kunnilla on jatkossakin mahdollisuus itsenäisiin valintoihin. Erilaiset kunnat tarvitsevat myös käyttöönsä eri tilanteisiin sopivia välineitä maapolitiikkaan, kaavoitukseen ja toteuttamisen ohjaukseen. Välineet ovat pitkälti olemassa jo nykylaissa, mutta niihin liittyvissä prosesseissa ja toimintatavoissa on kehittämisen varaa. Eri välineiden määrää, roolia ja keskinäisiä suhteita sopii myös tarkastella uudelleen, kunhan mahdollisuudet kokonaisuuden hallintaan ja laadukkaan elinympäristön toteuttamiseen turvataan.

Elinkeinoelämä on jo pitkään esittänyt yksityisille toimijoille oikeutta kaava-aloitteisiin ja jopa kaavan laadintaan. Kuitenkin jo nyt yksityiset toimijat tekevät aloitteita ja laativat kaavoja yhdessä kuntien kanssa. Käytössä on erilaisia menettelyjä suunnitteluvarauksista kaavoituksen käynnistyssopimuksiin ja kumppanuuskaavoitukseen. Käytäntöjen yhtenäistäminen ja kirjaaminen lakiin selkeyttäisi tilannetta ja parantaisi ennakoitavuutta rakentajan kannalta ilman, että ratkaisevalla tavalla heikennettäisiin kunnan mahdollisuutta alueensa kehittämiseen. 

Kaupunkiseutujen kasvu tarvitsee tuekseen kaupunkiseutusuunnittelua, joka lähtee kaupunkiseudun kuntien omista lähtökohdista. Mahdollinen ratkaisu voisi olla strateginen kaupunkiseutusuunnitelma, jonka seudun kunnat laativat yhdessä. Se näyttäisi suunnan kehitykselle, jota kunnat sitoutuisivat toteuttamaan omissa ratkaisuissaan. Suurten kaupunkiseutujemme MAL-yhteistyö valtion kanssa tehtävine sopimuksineen on jo antanut näyttöä vapaamuotoisen yhteistyön voimasta.

Valtion roolia kuntien maankäytön valvojana ja ohjaajana on määrätietoisesti kevennetty ja tällä tiellä on hyvä jatkaa. Erillisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sijaan valtion intressit voitaisiin turvata suoraan lainsäädännössä, jolloin ne vaikuttaisivat suoraan kuntien kaavoitukseen.

Kuntaliitto valmistautuu lakiuudistukseen kartoittamalla kuntien kokemuksia ja näkemyksiä eri toimialoilta. Seuraa uudistukseen keskittyviä sivujamme! 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @annekjarva