Jarkko Määttänen 12.12.2018

Lieksan kaupungin kasvava teollisuus ja matkailu tarvitsevat toimivaa liikenneverkkoa

Jarkko Määttänen

Teollisuus ja matkailu kasvavat ja kehittyvät

Lieksan kaupungin vahvuutena ovat runsaat korkealaatuiset raaka-aineresurssit, joiden ympärille on muodostunut teollisia keskittymiä. Keskittymien kehittäminen ja kasvu, tuotteiden jalostaminen ja raaka-aineiden tehokkaampi käyttö ovat keskeisiä asioita kaupunkimme elinvoimaisuuden takaamiseksi tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä teollisuuden tilanne näyttää hyvältä. Lieksassa on onnistuttu rakentamaan kasvavaa yritystoimintaa. Puunjalostuksen alalla toimivat yritykset investoivat merkittävästi tuotantoonsa. Teollisen tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan kolmen vuoden aikana Lieksassa. Elintarviketeollisuudessa erityisesti gluteenittomien tuotteiden markkinat kasvavat nopeasti. Tuotantotiloja laajennetaan ja lisää työntekijöitä palkataan lieksalaisiin yrityksiin jatkuvasti. Kylpyhuonemodulien tuotanto sekä raitio- ja junavaunutuotanto kasvavat jatkuvasti. Jalostukseen liittyvien investointien tämän hetkinen taso on noin 70-80 miljoonaa euroa. Uusia lisätyöntekijöitä rekrytoidaan yrityksiin jatkuvasti.

Koli talvella

Talvimaisemaa Kolilta

Teollisuuden lisäksi luontomatkailun nopea kasvu tarjoaa Lieksalle suuren mahdollisuuden. Alueemme ainutlaatuiset luonto- ja kulttuurikohteet ovat matkailun kehittämisen ”raaka-ainetta”. Matkailun kasvun kulmakivenä on Koli, jonka potentiaali on heikosti hyödynnetty. Kolin lisäksi Ruunaan ainutlaatuiset kosket ja retkeilyreitit tarjoavat mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiselle. Sekä Kolin että Ruunaan alueella kasvua tuetaan kehittämissuunnitelmiin perustuvilla kaavoituksilla sekä alueen ohjelmapalveluiden ja hotellitasoisen majoituksen lisäämiseen tähtäävillä kehittämishankkeilla. Kehittämishankkeiden työllisyysvaikutukset ovat satoja henkilötyövuosia.

Huono teiden kunto voi tyrehdyttää kasvun

Lieksassa teollisuus kehittyy ja tuotanto kasvaa merkittävästi. Suuri huolenaihe on kuitenkin tieverkoston ja rautateiden kunto.

Sekä kantateiden että alempiasteisten teiden kunto on rapistumassa eivätkä rakenteet kaikkialla kestä raskaan liikenteen kuormitusta. Lupaavasti alkanut tuotannon kasvu voi tyrehtyä, jos metsäautoteiden varsilta ei pystytä toimittamaan tehokkaasti puuta paikalliselle teollisuusalueelle ja tehtaista markkinoille. Perustellusti voidaan todeta, että huomiota on kiinnitettävä valtakunnallisten runkoverkkojen lisäksi alemman asteisten teiden kuntoon ja hoidon tasoon. Teollisten tuotteiden ja raaka-ainekuljetusten lisäksi teiden kunnossapito ja kehittäminen edistää samalla matkailun kasvua ja kehitystä.

Rautateiden merkitys kasvaa

Liikenteen päästöjen vähentämisen vuoksi rautateiden merkitys teollisuudessa tullee kasvamaan. Tarkasteltaessa tavara- ja henkilöliikennettä kokonaisuutena liikenteen kehittämiskohteeksi muodostuu Joensuu-Uimaharju-Lieksa-Nurmes välin sähköistäminen. Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla ratayhteyden sähköistäminen Kontiomäelle saakka osana Kiinan silkkitien ja Jäämeren yhteyden rakentumista.

On ensiarvoisen tärkeää koko kansantalouden kannalta, että kansanedustajamme näkevät seutukaupunkien kuten Lieksan kehityspotentiaalin ja varmistavat infrastruktuurimme toimivuuden tulevaisuudessa.

 

Jarkko Määttänen
Lieksan kaupunginjohtaja
jarkko.maattanen@lieksa.fi
puh. 04010 44001
 

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.