Sini Sallinen #kuntamatkalla 23.11.2018:

Luottamushenkilön uudet roolit ja taidot

Kirjoitus on julkaistu Kuntaliiton julkaisussa #kuntamatkalla - Matkaopas kuntien muutokseen

 

Pirullisiin ongelmiin ei löydy enää patenttiratkaisua jostain tietystä palvelusta tai toimialasta, vaan haasteita on lähestyttävä hyvinvoinnin ja elinvoiman kokonaisuudesta. Kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja luovat yhdessä asukkaat, yhdistykset, yritykset, luottamushenkilöt ja työntekijät.

Toimintaympäristön muutosten vuoksi voi olla tarpeen uudistaa kuntaorganisaation rakenteita, toimintatapoja ja toimintakulttuuria. Kunta myös pyrkii oman toiminnan sijasta mahdollistamaan ja mobilisoimaan alueellaan toimivia yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä ja muita toimijoita yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Näillä kaikilla tekijöillä on vaikutuksia luottamushenkilöiden rooleihin ja toimintatapoihin.

Kunnissa tapahtuvat muutokset tarkoittavat sitä, että luottamushenkilöt eivät istu vain kokouksissa ja tee päätöksiä. Päätöksenteon rinnalle on tullut erilaisia luottamushenkilötyön tilanteita. Näissä eri tilanteissa luottamushenkilöiden taitoihin, osaamiseen ja toimintatapoihin kohdistuu uudenlaisia odotuksia.

Päätöksentekotilanteissa korostuu luottamushenkilöiden strategisuus ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Olennaista on asukkaiden tarpeiden luotaaminen ja toimintaympäristön muutosten ennakointi. Myös vaikutusten arviointikyky, mielipiteiden ja tietojen analysointitaidot sekä uudistamisen realismi ja sopusointu haluttujen muutosten ja taloudellisten resurssien kesken on tärkeää.

Yhteistyötaidot ja eettisyys takaavat yhteisen ymmärryksen rakentamisen, kestävän päätöksenteon ja sitoutumisen yhteisiin linjauksiin.

Yhteistyö ja kumppanuus asukkaiden, yhdistysten, yritysten kanssa edellyttää luottamushenkilöiltä hyviä vuorovaikutustaitoja sekä verkosto-osaamista. Näissä tilanteissa olennaista on kuunnella asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä ja keskustella erilaisista vaihtoehdoista. Oma poliittinen näkemys on taustalla, ja vaikuttaminen on enemmänkin välillistä ja näkemyksiä yhdistävää.
 

Kannustajahenkilöt

Luottamushenkilöiden roolina on kannustaa asukkaita ja kumppaneita toimimaan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin esimerkiksi Utajärvellä, jossa eri toimijoiden yhteistä elinvoimatyötä edistävä elinvoimaryhmä koostuu kuntalaisista, kyläseurojen edustajista, järjestöjen ja yritysten edustajista, viranhaltijoista sekä luottamushenkilöistä.

Sparraushenkilöt

Yhteistyössä henkilöstön kanssa korostuu erityisesti kyky rakentaa luottamusta, yhdistää näkemyksiä ja ohjata yhteiseen ymmärrykseen. Kuntaorganisaation toiminnan uudistaminen edellyttää luottamushenkilöiltä myös reflektointikykyä ja taitoa sparrata henkilöstöä esimerkiksi kokeilujen toteuttamiseen. Esimerkiksi Kouvolassa ja Pieksämäellä luottamushenkilöitä kuuluu hyvinvointityötä koordinoiviin hyvinvointiryhmiin.

Luovuushenkilöt

Uudenlaisten ratkaisujen ideointitilanteissa yhdessä asukkaiden tai henkilöstön kanssa luottamushenkilöiltä odotetaan luovuutta. Tämä edellyttää kykyä jättää taka-alalle tilapäisesti poliittiset näkemykset sekä muut mahdolliset rajoitteet. Luovia ratkaisuvaihtoehtoja kehitetään yhdessä vapaalla ajatuksenjuoksulla ja ideoinnilla. Esimerkiksi Vaasan valtuutetut osallistuivat Kuntaliiton järjestämään Kokeilujalostamoon. He ideoivat sitä, miten valtuutettujen ja opiskelijoiden yhteistyöllä saataisiin yhä useampi opiskelija juurrutettua Vaasaan.

Viestintähenkilöt

Luottamushenkilötyössä vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat kaiken a ja o. Selkeä viestintä ja perustelutaidot edistävät asukkaiden ymmärrystä asioista ja niiden taustatekijöistä. Esimerkiksi Kuopiossa on järjestetty asukkaiden ja päättäjien yhteisiä ja vapaamuotoisia After Politics iltoja. Lisäksi sosiaalisen median taidot ovat korostuneet entisestään ja moni päättäjä onkin mukana keskustelemassa sosiaalisessa mediassa. Myös positiivisen ilmapiirin luominen sekä asukkaiden että henkilöstön suuntaan kuuluu modernin luottamushenkilön taitoihin.

Yhteispelihenkilöt

Luottamushenkilön rooli tulevaisuuden kunnassa on moniulotteinen. Rooli voi olla ideoija, päättäjä, edustaja, poliitikko, uudistaja, sparraaja, ennakoija, kumppani, edunvalvoja ja yhteistyön käynnistäjänä. Jokainen luottamushenkilö toimii omalla persoonallaan ja omien vahvuuksiensa mukaisesti.

Olennaista on tunnistaa luottamushenkilöiden useat eri roolit tulevaisuudessa ja kehittyä taidoiltaan ja uudistua toimintatavoiltaan itselle sopivaan suuntaan. Loppupelissä edustuksellinen demokratia on kuitenkin erilaisten luottamushenkilöiden yhteispeliä ja suoran demokratian arvostamista.

Sini Sallinen ja ihannevaltuutetut
Tulevaisuuden ihannevaltuutettu -hahmot vasemmalta oikealle Kullero Kumppani, Puhti Poliitikko, Sävel Sovittelija ja Indigo Innovoija. Keskellä Sini Sallinen.

Katso myös:

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini

Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.