Päivi Kurikka ja Sini Sallinen kuntamatkalla 9.10.2018:

Osallisuuspeli auttaa työotteen ja osaamisen kehittymisessä

Asukkaiden osallistuminen tukee heidän kokemustaan hyvinvoinnista sekä kuulumisesta paikalliseen kuntayhteisöön. Lisäksi kuntalaisten osallisuus takaa perustan koko demokraattiselle hyvinvointijärjestelmälle. Vahva osallisuus tuottaa monia taloudellisia ja demokraattisia hyötyjä.

Asukkaiden moninaiset tarpeet ja toiveet sekä luovat ratkaisut niiden toteuttamiseksi edellyttävät jatkuvaa vuorovaikutusta ja asukkaiden mielipiteiden selvittämistä. Asukkaiden osallisuuden edistäminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen ovat keskeisiä sekä kuntien että maakuntien toiminnassa.  Kunnan toiminta rakentuu ennen kaikkea kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiselle ja käyttäjälähtöisille palveluille.

Osallisuuden kehittämisen haasteita on useita. Monissa kunnissa haasteina on asukkaiden kiinnostuksen puute yhteisiä asioita kohtaan, ruuhkavuosiaan elävien kuntalaisten osallistuminen sekä asuinalueiden yhteisöllisyyden edistäminen. Myös eri asukasryhmien tasapuolinen osallistuminen sekä asukkaiden ja luottamushenkilöiden avoin ja epämuodollinen vuorovaikutus edellyttävät kehittämistä. Lisäksi osallisuuden kehittämistä voi hidastaa kunnan kehittämisresurssien puute.

Kunnissa on jo kehitetty paljon erilaisia osallisuuden keinoja. Esimerkiksi asukasraadit ja palvelujen yhteiskehittäminen ovat arkipäivää monissa kunnissa.

Varkaudessa on luotu uudenlainen Osallistu oikeesti –toimintamalli ja slogan asukkaiden osallisuuteen kannustamiseen. Kun kaupunkistrategian keskiöön nostettiin asukkaat, syntyi Asukkaiden Warkaus –strategia. Asukkaat haluttiin mukaan etsimään menetelmiä valittuihin strategian kärkitavoitteisiin pääsemiseksi. Menetelmäksi otettiin Idealeiri. Lue lisää toimintamallista sekä Idealeiristä täältä.

Nykyään ja tulevaisuudessa vielä enemmän kuntalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin nopeasti ja mahdollisimman kevyellä tavalla. Tämän vuoksi tarvitaan entistä enemmän työkaluja reagoida nopeasti asukkaiden tarpeisiin ja haluun osallistua itselleen tärkeiden asioiden tekemiseen. Edustuksellisen ja suoran demokratian kytkeminen toisiinsa toimivalla ja kiinteällä tavalla on tulevinakin vuosina työn alla.

Osallisuuden edistämiseksi tarvitaan myös ajattelutavan muutosta. Pelkästään erilaisten osallisuuskeinojen kehittäminen ei takaa osallisuuden vahvistumista. Osallisuuden edistäminen kuuluu kaikkien työnkuvaan kunnissa. Työntekijöiden osallisuutta edistävän asenteeseen ja osaamiseen on tarpeen kiinnittää myös huomiota. Osallisuuden merkityksen ymmärtämiseen ja erilaisten osallistavien menetelmien ja työotteen käyttöönottoon tarvitaan koulutusta. 

Kaikkien kuntien yhteisenä haasteena on osallisuuden osaamisen lisääminen ja asukaslähtöisen työotteen omaksuminen laajasti kuntaorganisaatiossa. Tätä tukemaan Kuntaliitto on kehittänyt Osallisuuspelin, jota pelaamalla työntekijät saavat tietoa ja ideoita osallisuuden toteuttamiseen. Pelaajat saavat tietoa erilaisista osallisuuskeinoista ja voivat valita kehityskohteeseensa sopivimmat. Osallisuuspeli auttaa myös osallisuussuunnitelman laatimisessa.

Osallisuuspelin materiaalit ovat ilmaiseksi ladattavissa osoitteessa www.kuntaliitto.fi/osallisuuspeli

Osallisuuspeli

Kirjoittajat:

Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Sini Sallinen, Kunnat 2021 -ohjelmapäällikkö, Suomen Kuntaliitt
o

Kirjoittaja
Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. 

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini