Vesa Lötjönen 16.10.2018

Työhyvinvointi strategian osana

Siilinjärven kuntastrategiassa henkilöstön työhyvinvointi on yksi strategian kulmakivistä. Kunnassa on tehty useiden vuosien ajan päämäärätietoista ja suunnitelmallista työtä asian edistämiseksi. Meidän tavoitteena on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikainen parantaminen, jossa keskeistä on henkilöstön aktiivinen oman työn kehittäminen. Työhyvinvointitoiminta integroidaan osaksi jokaisen työntekijän arkityötä ja se liittyy kokonaisvaltaisesti myös esimiestyöhön.

Yhtenä strategisena tavoitteena hyvinvoinnin näkökulmasta on osaava ja innostunut henkilöstö, joka vastuullisella ja innovatiivisella toiminnallaan saavuttaa tulokselliset palveluprosessit. Yksi tapa kehittää työhyvinvointia on antaa työntekijöiden vaikuttaa itse omaan työhönsä. Tällöin työntekijät osallistuvat täysivaltaisesti työyhteisönsä kehittämiseen yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa sekä toimivat aktiivisesti oman osaamisen ja työn kehittämiseksi.

Kunnan strategia ohjaa työhyvinvoinnin edistämistä antamalla suunnan organisaation toimintatavalle, johtamiskulttuurille sekä työyhteisöjen toiminnalle. Tavoitteena on edistää henkilöstön työssä jaksamista ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan pysyä pidempään työssä.

Työhyvinvoinnin ydin on työssä ja se on olennainen osa tuloksellista henkilöjohtamista. Hyvinvointi liittyy perustehtävän suorittamiseen ollen jokapäiväistä toimintaa työssä ja työyhteisöissä. Työpaikan hyvinvointijärjestelmän muodostavat johto ja esimiehet yhdessä työntekijöiden kanssa. Henkilöstöpalvelut, työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet toimivat tukena ja asiantuntijoina, ja edesauttavat työn sujumista.

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi edellyttää hyvää tasapainoa johtamisen osa-alueiden välillä. Hyvät johtamisen rakenteet eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan koko henkilöstöltä vaaditaan ratkaisukeskeistä asennetta ja vuorovaikutustaitoja, jotta kipupisteiden signaaleihin tartutaan ja ratkaisuja viedään johdonmukaisesti eteenpäin.

Jotta tiedetään missä mennään, pitää tätäkin asiaa mitata. Kunnassamme on toteutettu vuosina 2011, 2014 ja 2017 Kevan työhyvinvointi-kysely, joilla on saatu tietoa henkilöstön työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin tasosta. Kysymykset liittyvät johtamiseen, työyhteisöjen toimivuuteen, työoloihin ja osaamiseen sekä omiin voimavaroihin ja työssä jatkamiseen.  Vastausprosentti on ollut kaikilla kerroilla hyvä (noin 75 %).  Yleisesti ottaen Siilinjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi on vertailuorganisaatioita paremmalla tasolla.

Vuoden 2017 työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan organisaation strategiset linjaukset ohjaavat toimintaa ja työyksikön tavoitteet, tärkeimmät tehtävät sekä toimintatavat tunnetaan kuntasektorin keskiarvoa paremmin. 79 % vastaajista suosittelisi nykyistä työpaikkaansa tuttavilleen. Perustehtävä ja työn tavoitteet ovat pääosin selvillä, työmotivaatio ja työtyytyväisyys ovat hyviä yli 70 %:lla vastaajista ja työtehtävät koetaan mielekkäiksi ja työ tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen

Konkreettiset keinot työhyvinvoinnin toteutukselle ovat mm. työterveyshuolto, johon sisältyy yleislääkäritasoinen sairaanhoito, työpaikkaruokailun tukeminen, vapaa-ajan liikunnan tukeminen ja muu yhteinen vuosittain vaihtuva TYHY-toiminta ja henkilöstön muistaminen merkkipäivinä.

Näin kehitämme työhyvinvointia Siilinjärvellä.

Kirjoittaja on Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen.

Vesa Lötjönen

 

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.