Lauri Lamminmäki 27.3.2018:

Uudistuksen toimeenpanon organisaatio uudistuu – kuntien tarpeet huomioitava muutostuessa

Lauri Lamminmäki

Maakunta- ja sote-uudistus on siirtymässä lainsäädäntövaiheesta toimeenpanoon. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nergin johdolla toimeenpanon muutosorganisaatiota yksinkertaistetaan ja valta- ja vastuusuhteita selkiytetään. Maakuntien muutosorganisaatioiden roolia suhteessa luovuttaviin organisaatioihin vahvistetaan. Toiminta perustuu jatkossa avoimeen, verkostomaiseen työskentelyyn. Tekeminen projektoidaan, jolloin tavoitteet, vastuut ja raportointi saavat myös selkeämmät puitteet.

Työn tehostamisen ja vastuiden selkiyttämisen tarve tunnistetaan Kuntaliitossa. Täytäntöönpanon edetessä myös Kuntaliitolla on tarve selkiyttää omaa rooliaan ja muutostuen sisältöä. Kun ministeriöt panostavat tulevien maakuntien rakentamiseen ja ohjausmekanismeihin, Kuntaliiton muutostuen painopiste siirtyy enemmän kuntien muutoksen tukemiseen, kuntien ja maakuntien yhdyspintakysymyksiin sekä maakuntien itsehallinnollista luonnetta tukeviin prosesseihin. Kuntaliiton osaaminen ja asiantuntijat ovat tästä näkökulmasta jatkossakin käytettävissä ministeriöiden työryhmissä ja erillisissä projekteissa.

Maakuntien tarpeisiin perustuvaa ja jo hyväksi koettua omaehtoista verkostoitumista tuetaan Kuntaliitossa jatkossakin entiseen tapaan. Täytäntöönpanossa Kuntaliiton vetovastuulla oleva Maakuntafoorumi tarjoaa keskustelualustan maakunta- ja kuntakentältä nouseville ajankohtaisille teemoille, vertaisoppimiselle ja yhteisten näkemysten kokoamiselle. Täytäntöönpanon uskottavuuden ja johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että uudistuksen haasteista ja arjen ongelmista nousevalle keskustelulle löytyy myös oma tilansa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä kuntien tarpeet ovat jääneet taka-alalle, melkeinpä unohduksiin. Tulevien maakuntien tehtävistä yli 90 prosenttia muodostuu kuntien nykyisistä tehtävistä. Muutos koskettaa siis yhtä lailla myös kuntia. Lakiesitykset ovat jo pääosin eduskunnan käsittelyssä, mutta monet uudistuksen perustavoitteiden toteutumiseen, kustannuksiin, kuntien talouteen, henkilöstöön, tila- ja omaisuusjärjestelyihin tai tukipalvelujen järjestämiseen liittyvät kysymykset ovat yhä vastausta vailla. Muutoksen johtamisen kannalta on olennaista, että uudistuksen visio on uskottava. Uudistuksen toimeenpanon ja onnistumisen kannalta on ratkaisevaa se, miten kuntasektori uudistukseen sitoutuu ja kuinka sen asiantuntemus sekä tarpeet täytäntöönpanossa huomioidaan.

Kirjoittaja
Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki on aiemmin ollut Kuntaliiton yhteysjohtaja.