Katja Repo 14.3.2018

Yhdistyksistä elinvoimaa kuntiin

Paikallisyhdistysten toimintaan osallistuvat tutustuvat uusiin ihmisiin, saavat osallisuuden kokemuksia, vertaistukea ja neuvontaa mielekkään tekemisen ohella.  Monelle yhdistys ja sen toimintaryhmät ovat yhteisö, johon kuuluminen on tärkeää.

Yhdistystoiminnalla on positiivinen vaikutus vähintään jäsenien ja toimintaan osallistuvien hyvinvointiin ja terveyteen. Yhdistyksillä on merkittävää kokemustietoa asioiden havaitsemiseksi ja kehittämiseksi. Järjestöt ja paikallisyhdistykset ovat toiminta-alueellaan varteenotettavia vaikuttajia.

Vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro palautuu 6,5-kertaisena

Yhdistyksissä ja järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö on merkityksellistä myös koko yhteiskunnalle. Helsingin yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan vapaaehtoistoimintaan sijoitetut eurot tulevat takaisin 6,5-kertaisina.

Kansantaloudellisen merkityksen ohella yhdistystoiminnalla on vaikutusta myös toiminta-alueensa elinvoimalle. Pelkkä yrittäjyyden edistäminen ei riitä, myös ihmiset on huomioitava. Siellä missä ihmiset viihtyvät, syntyy positiivisen kasvun kierre.

Lainsäädäntömme takaa yhdistyksille hyvin laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Kuntalaisille yhdistystoimintaan osallistuminen on helppo matalan kynnyksen keino vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja sen viihtyvyyteen.  

Yhdistymistoiminnasta saadaan hyvinvointia, iloa ja onnistumisia

Hyvinvoinnin lisääntyminen on yksi tärkeimmistä yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön vaikutuksista. Vaikeassa elämäntilanteessa saatu vertaistuki, kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus huolten jakamiseen auttavat selviytymään arjessa.

Vapaaehtoistyöllä on positiivisia vaikutuksia myös tekijälleen. Esimerkiksi yhdistyksissä ja seuroissa toimivat vapaaehtoiset ovat keskimääräistä tyytyväisempiä ja voivat paremmin.

Lisäksi vapaaehtoistyössä on mahdollisuus kehittää omia taitojaan, verkostojaan ja saada onnistumisen iloa. Yhdistystoiminnassa kehittyvät myös monet työelämässä tärkeät taidot: ryhmässä toimiminen, vastuunkanto, organisointitaidot ja sosiaaliset taidot.

Tarvitaan aitoa osallistamista ja yhteistä kehittämistä

Kunnat vastaavat tulevaisuudessa paikallisen identiteetin ja demokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman edistämisestä. Tulevaisuuden kunnassa tarvitaan työpaikkojen ja palveluiden lisäksi myös ihmisten hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä synnytetään vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa, tekemällä yhdessä yhdistys- ja harrastuspiireissä.

Yhdistys- ja vapaaehtoistyön tulokset eivät synny ilman satsauksia. Tulevaisuuden kunnissa tarvitaan yhdistystoimijoiden rahallisten avustusten ja tilojen lisäksi myös tiiviimpiä yhteistyön ja kumppanuuden muotoja. Tarvitaan aitoa osallistamista ja yhteistä kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman lisäämiseksi.

Kuva: Katja Repo

Kirjoittaja Katja Repo toimii kumppanuuskehittäjänä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostossa  ja Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeessa.

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.