Jarkko Huovinen 27.2.2019

Asiakastiedot toisivat vaikuttavuutta kuntien työvoimapalveluihin

huovinen

Työmarkkinatukimaksun kuntarahoitus patistaa kuntia aktiiviseen työvoimapalvelujen tarjontaan. Tästä huolimatta kunnilla ei ole mahdollisuutta saada käyttöönsä tietoja pitkäaikaistyöttömien palveluhistoriasta työvoimahallinnossa. Ilman näitä tietoja kuntien toimenpiteiden kustannustehokas ja vaikuttava kohdentaminen on mahdotonta.

Kuntien rahoitusosuus työmarkkinatukimaksuista oli vuonna 2018 noin 400 miljoonaa euroa. Summa on reilut seitsemän prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna, ja työmarkkinatukimaksut alenivat yli 200 kunnassa. Tiedot käyvät ilmi Kelan tilastotietokanta Kelastosta, josta Kuntaliitto on koonnut kuntia koskevia työllisyystilastoja.

Kuntien maksuosuus työmarkkinatuesta on 50 prosenttia yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta ja yli 1000 päivää tukea saaneiden osalta 70 prosenttia, jollei työtön henkilö osallistu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntien maksuosuuden tarkoitus onkin ollut aktivoida kuntia työttömyyden hoidossa.

Kuntien panostukset työllisyyteen toimisivat vaikuttavammin, jos kunnille annettaisiin nykyistä paremmat mahdollisuudet räätälöidä työvoimapoliittisia toimenpiteitään kulloisenkin asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tämä edellyttäisi, että kuntien olisi mahdollista saada työmarkkinatukea saavista henkilöistä henkilötietojen lisäksi myös tiedot aikaisemmasta palveluhistoriasta. Kyse on julkisen rahoituksen tehokkaasta kohdentamisesta ja työttömien palveluiden kehittämisestä.

Hyviä kokemuksia kuntien nykyistä vahvemmasta roolista on saatu juuri päättyneistä alueellisista työllisyyskokeiluista, joiden tulokset näkyvät esimerkiksi Tampereen työmarkkinatukimaksun reiluna alenemisena.

Kokeilun keskeisenä elementtinä on ollut kuntien rooli asiakastarpeen arvioinnissa ja palveluiden kohdentamisessa. Tästä tehtävästä vastaavilla kuntien työntekijöillä on ollut pääsy työttömien työnhakijoiden asiakastietoihin. Palveluiden tuottamisessa on laajasti hyödynnetty myös yritysten palvelutarjontaa.

Torstaina 21.2. julkaistut kuuden suurimman kaupungin hallitusohjelmatavoitteet peräänkuuluttavatkin Pirkanmaan työllisyyskokeiluissa hyväksi havaittujen käytäntöjen käyttöönottoa työllisyyspalvelujen uudelleenorganisoinnissa. Tätä samaa myös Kuntaliitto ajaa omissa hallitusohjelmatavoitteissaan. Kuntien elinvoiman vahvistamiseksi on luotava menettelyt, joilla yhdistetään kuntien, alueellisten organisaatioiden ja kansallisten toimijoiden osaaminen ja resurssit vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi.

Ensisijainen vastuu kasvun, innovaatioiden, elinvoiman ja työllisyyden edellytyksistä on kunnilla. Niillä on myös oltava tähän tarvittavat kannustimet ja liikkumavara.

Lisää alueellisista työllisyyskokeiluista pääset lukemaan täällä: 

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen muutos

Muutos prosentteina Muutos euroina

Kirjoittaja

Kirjoittaja on elinvoima- ja talousyksikön johtaja Kuntaliitossa.