Marko Jääskeläinen 15.5.2019

Kaikkien korkeakoulua kehittämässä

OHO-hanke on OKM:n rahoittama, vuoden 2019 loppuun kestävä kärkihanke. Sitä koordinoi Jyväskylän yliopisto ja yhteensä mukana on 10 korkeakoulua. Hankkeessa on kolme työpakettia, joista yhden teemana on saavutettavuus.

Korkeakoulutuksen saavutettavuus on hankkeessa määritelty laajasti. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Hankkeen aluksi tehtiin selvitys siitä, mitä korkeakoulujen nettisivut kertovat oppilaitosten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Kävi ilmi, että tietoa löytyy vain vähän, jos ollenkaan.

Lisäksi tehtiin saavutettavuutta koskevat kyselyt korkeakoulujen opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja johdolle.

Kehittämistarpeita havaittiin muun muassa tilaratkaisuissa, sähköisten järjestelmien saavutettavuudessa sekä viestinnässä. Lisäksi opettajat kaipasivat lisää tietoa erilaisten rajoitteiden vaikutuksesta opiskeluun ja sitä kautta opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opetus- ja johtohenkilöstö mainitsi resurssien niukkuuden, vaikka halua kehittämistyöhön olisi.

Minun työhöni hankkeessa on kuulunut muun muassa sen selvittäminen, millaisia erilaisia haasteita opiskelijoilla on korkeakoulujen saavutettavuuden suhteen ja miten sitä voisi heidän mielestään kehittää esimerkiksi fyysisen ympäristön, opetuksen ja viestinnän näkökulmasta.

Opettajien tiedontarpeisiin puolestaan on hankkeessa pyritty vastaamaan webinaareilla. Niiden tavoitteena on antaa henkilöstölle työkaluja toteuttaa entistä saavutettavampaa korkeakoulua. Muita tiedonjakokanavia ovat olleet esimerkiksi podcastit, artikkelit ja seminaariesiintymiset.

Yksi hankkeen konkreettinen tulos on saavutettavuuskriteeristö, joka on korkeakoulujen saavutettavuuden arvioinnin ja kehittämisen tueksi laadittu työkalu. Tavoitteena on, että sitä käytettäisiin korkeakoulun ja sen eri osa-alueiden kehittämisen tukena sekä osana laatujärjestelmää. Myös tässä työssä minulla on ilo olla mukana.

Uskallan sanoa jo nyt, että olemme saaneet paljon aikaan ja korkeakoulujen saavutettavuusosaaminen sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö on kehittynyt ja laajentunut. On silti hyvä muistaa, että tälläkin saralla kehittämistyö on jatkuva prosessi. Haastankin nyt myös kuntasektorin mukaan talkoisiin!

Kirjoittaja

Marko Jääskeläinen

Projektiasiantuntija, OHO-hanke

Yrittäjä, Accessia Consulting

Työskentelee saavutettavuuden ja esteettömyyden parissa sekä korkeakouluja kehittävässä OHO-hankkeessa että Accessia Consulting -konsultointitoimistossa. Pitää saavutettavuudessa kiinnostavana erityisesti sitä, että se on läsnä kaikkialla, kunhan vain osaa katsoa oikeasta näkökulmasta.

Kirjoittaja

Blogisarjassa kirjoittajat eri organisaatioista kertovat oman näkemyksensä saavutettavuuden merkityksestä. Sarjan avulla Kuntaliitto haluaa kannustaa kuntasektoria kehittämään palveluistaan saavutettavia.

Saavutettavuudella ja esteettömyydellä tarkoitetaan palveluiden yhdenvertaisuutta. Terminä saavutettavuus on vakiintunut viittaamaan erityisesti verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen, jonka toteutuessa palvelun sisältämä viesti tavoittaa kaikki vastaanottajat yhdenvertaisesti. 

Saavutettavuutta ohjaa ensisijaisesti 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi mm. yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiheesta Kuntaliiton saavutettavuusoppaasta.