Kehittyykö päätöksenteko?

Sini Sallinen

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä. Näin arvioi 61 prosenttia kuntapäättäjistä, jotka vuonna 2017 osallistuivat Kuntaliiton Arttu-tutkimusohjelman päättäjäkyselyyn. Puolueiden välistä ilmapiiriä piti hyvänä 37 prosenttia vastanneista.

kuntien ilmapiiritutkimuksen tuloksia

Päättäjäkyselyn tulokset ovat suorastaan erinomaisia. Etenkin kun otetaan huomioon kuntiin kohdistunut valtakunnallisten uudistusten suma ja kuntien toimintaympäristön muuttuminen yhä kompleksisemmaksi.

Päätöksenteon ilmapiiri ei tule itsestään, vaan kunnissa tehdään jatkuvasti töitä sen eteen. Esimerkiksi seminaarit, iltakoulut, toimielimen puolivälin arviointi ja itsearviointi toimikauden lopussa palvelevat ilmapiirin ja toimintatapojen jatkuvaa kehittymistä. Olennaista on jatkuva itsearviointi ja toimintatapojen kehittäminen. Mikä tänä vuonna toimii, ei välttämättä toimi enää vuoden päästä.

Yhteistyön kehittämisestä hyötyvät kuntalaiset

Kävin läpi kuntastrategioita tarkoituksenani saada käsitystä, miten päätöksenteon kehittäminen näkyy strategiatasolla. Lukuisissa kuntastrategioissa on tavoitteena henkilöstön osaamisen kehittäminen, omistajapolitiikan kehittäminen ja luottamushenkilöorganisaation rakenteiden kehittäminen. Noin muutamassa kymmenessä kunnassa päätöksenteon ja päättäjien toimintatapojen kehittäminen on mainittu kuntastrategiassa. Tämä ei suinkaan tarkoita, että vain näissä kunnissa kehitettäisiin päätöksentekokulttuuria.

Noin kourallisessa kuntastrategioita on mainittu luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyön kehittäminen. Tämäkään ei suinkaan tarkoita, että vain näissä kunnissa kehitettäisiin koko organisaation yhteistyön toimivuutta.

Hyviä esimerkkejä ovat muiden muassa Hyvinkää, Kaarina, Kotka, Loviisa ja Pöytyä.

Hyvinkään kaupunkistrategiassa on todettu, että poliittisten päättäjien yhteistyö sekä poliittisten päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden välinen yhteistyö toimivat kuntalaisten parhaaksi.

Kaarinan kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi henkilöstön ja luottamushenkilöiden toimiva vuorovaikutus, yhteistyö ja roolien selkeys.

Kotkan kaupunkistrategiassa tavoitteeksi on asetettu, että vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa.

Loviisan kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi päätöksenteon jatkuva kehittäminen ja yhä sujuvampi yhteys strategisen ja operatiivisen työn välillä.

Pöytyän kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi päätöksenteon, johtamisen ja yhteistyön toteutumisen ja strategisuuden arviointi ja kehittäminen.

Jatkuva arviointi takaa yhteistyön sujuvuuden

Uskon, että tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää kehittää päättäjien ja henkilöstön yhteistyötä. Kuntiin vaikuttavien muutosten moninaisuus ja kompleksinen toimintaympäristö edellyttävät yhteistä pohdintaa ja reflektointia. Koko kuntaorganisaation yhteistyön toimivuus on edellytys pitkäjänteiselle päätöksenteolle ja laadukkaille palveluille.

Uskon, että kompleksinen toimintaympäristö haastaa tulevaisuudessa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden perinteisiä rooleja, asenteita, roolijakoa ja toimintatapoja.  Yhteistä keskustelua tarvitaan jo ideointi- ja valmisteluvaiheessa, jotta luodaan yhteistä ymmärrystä tehokkaasta toimintaympäristön vaatimuksiin vastaavasta toiminnasta. Entistä suuremman keskustelutilan myötä vähenevät mahdolliset jännitteet ja hidasteet itse päätöksentekovaiheessa.

Päättäjien ja luottamushenkilöiden hyvän ilmapiirin eteen on jatkossakin tehtävä töitä. Se edellyttää herkkyyttä tunnistaa kuntaorganisaatiossa ja ihmisissä tapahtuvia muutoksia sekä niiden yhteistä reflektointia. Kiveen hakatut roolit ja toimintatavat eivät toimi enää tänä päivänä.

Sini Sallinen

Kunnat 2021 -ohjelmapäällikkö

Katso myös:

 

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini