5.8.2019 Jarkko Sorvanto

Kunnanjohtaja - paradokseja ratkova asiakaspalvelija

Kuntien toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Saman muutoksen kohteena on myös kuntatyöelämä ja johtaminen. Kuntajohtamisesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Tuntuu siltä, että kunnanjohtajan työhön ja tehtävään kohdistuu eri tahoilta hyvin erilaisia odotuksia, vaatimuksia ja paineita. Mitä kuntajohtaminen sitten tänä päivänä lopulta on?

Jos ensin tarkastelemme kunnanjohtajan työajan jakautumista, niin kokemukseni mukaan se jakautuu karkeasti kolmeen kokonaisuuteen. Noin kolmasosa kunnanjohtajan työajasta menee ns. operatiiviseen johtamiseen eli hänen johtamansa virkakoneiston päivittäiseen johtamiseen ja esimiestyöhön. Toinen kolmannes kuluu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen kunnan luottamushenkilöiden ja muun poliittisen johdon kanssa. Kunnanjohtajan tehtävä sijoittuukin ikään kuin juuri viranhaltijaorganisaation ja luottamushenkilöorganisaation väliin, jolloin kunnanjohtaja toimii aktiivisena vaikuttajana molempien organisaatioiden suuntaan. ”Ulkopolitiikka” eli eritasoinen edustaminen, osallistuminen, verkottuminen ja vaikuttaminen erilaisten paikallisten, seudullisten ja valtakunnallisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa muodostaa kunnanjohtajan työajasta käytöstä lopulta viimeisen kolmanneksen.

Sisällöllisesti kunnanjohtajan työn voi myös tiivistää jakautuvan kolmeen. Kunnanjohtajan ja yleensäkin johtajan työ on ennen kaikkea palvelutehtävä. Johtajan tulee toimia niin, että hän toiminnallaan mahdollistaa muille heidän oman työnsä maksimaalisen tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Johtajan tulee esimerkiksi pyrkiä siihen, että hänen organisaationsa työntekijät saavat toimia sellaisessa työympäristössä ja sellaisin välinein, että he voivat keskittyä oman työnsä tekemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta johtajan olisi huolehdittava siitä, että luottamushenkilöt voivat tehdä huolellisesti valmisteltuja päätöksiä oikea-aikaisesti. Edelleen johtajan tulisi toiminnallaan palvella vaikkapa alueen yritysten toimintaedellytyksiä siten, että yritysten olisi mahdollisimman helppoa toimia ja kehittää omaa liiketoimintaansa myönteisessä elinkeinoilmapiirissä.

Kunnanjohtajan työ on myös ongelmanratkaisua tai pikemminkin monesti jopa paradoksien ratkaisua. Kunnanjohtajalta vaaditaan nimittäin usein samanaikaisesti kahta tai useampaa erisuuntaan vaikuttavaa asiaa joskus vieläpä samalta taholta. Ehkä yksi yleinen esimerkki tästä on samanaikainen vaatimus ”laittaa kunnan talous tiukkaan kuntoon” ja ”ehdottaa lisämenoja palvelujen parantamiseksi”.

Kolmas kunnanjohtajan työhön kuuluva piirre on olla kritiikin ja arvostelun kohteena. Kunnanjohtaja antaa kuntaorganisaatiolle kasvot ja käy vuoropuhelua kunnan asioista myös organisaation ulkopuolelle. Samalla kunnanjohtajan tärkeä tehtävä on myös ”suojella” muuta organisaatiota ja muita työntekijöitä ulkopuoliselta arvostelulta ja antaa sen kohdistua itseensä.

Kun yllä olevia kunnanjohtajan työhön liittyviä vaatimuksia tarkastelee, ei ole ihme, että kuntajohtamisesta puhutaan paljon. Ihme sen sijaan on, että joku vielä tänä päivänä haluaa tätä kaikkea tehdä ja toimia suomalaisen kunnan johtajana!

Jarkko Sorvanto

Jarkko Sorvanto, Ylöjärven kaupunginjohtaja

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.