Jarkko Huovinen 26.9.2019

Kunnat innovaatioita edistämässä - kolmen kaupungin tapaustutkimuksen tuloksia

Jarkko Huovinen

Yritysten innovaatiotyön ja uudistumisen tukeminen on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kunnat innovaatioita edistämässä – kolmen kaupungin tapaustutkimus julkaistiin Kuntamarkkinoilla. Selvityksen tarkoituksena on jäsentää ja tehdä näkyväksi kuntien innovaatiotoiminnan instrumentteja ja kunnan roolia innovaatioiden edistämisessä.

Kevään 2019 aikana tehdyssä, haastatteluihin ja asiakirjatarkasteluun perustuvassa katsauksessa innovaatiotoiminnan tilannetta selvitettiin Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta. Selvityksessä ilmenee, että kaupungit haluavat kantaa vastuuta uudistumisen edellytyksistä ja kansakunnan kilpailukyvyn kehittämisestä useilla eri tavoilla.

Esimerkkikaupungeissa innovaatioiden edistäminen on otettu keskeisesti esiin erilaisissa suunnitteludokumenteissa, kuten kuntastrategioissa, ohjelmissa ja talousarviotavoitteissa. Kunnat siis määrittelivät innovaatiotoiminnan kuuluvan peruskunnan asialistalle.

Tytäryhteisöjen tavoiteasettelussa, omistajapoliittisissa linjauksissa ja palvelusopimuksissa selkeitä innovaatiotavoitteita ei toisaalta juurikaan määritelty. Esiin tuli myös ongelma innovaatiopolitiikan vaatimien resurssien kuljettamisesta poliittisen prosessin läpi. TKI-toiminnan resursointi on helposti kilpailutilanteessa lakisääteisten peruspalveluiden kanssa.

Innovaatioiden edistäminen kietoutuu kaupunkikehityshankkeisiin

Innovaatioiden edistäminen kietoutuu esimerkkikaupungeissa vahvasti kaupunkikehityshankkeisiin. Innovaatioiden ajurina toimii korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen tiivis yhteys yritysten tuotekehitykseen. Kaupungin roolina on kutoa eri tahojen yhteistyön verkostoa, käynnistää ja rahoittaa kehityshankkeita sekä investoida alueen vetovoimaisuuteen niin asumisen kuin yritystoiminnankin sijaintipaikkana. Kunnan palvelujen avaaminen yritysten tuotekehitystyön areenaksi on tehokas innovaatiopolitiikan instrumentti myös kaupunkikehityshankkeissa.

Vetovoimaisen asuinympäristön yhdistäminen osaksi ekosysteemiä on tekijä, joka selvästi erottaa Savilahden tai Hippoksen kaltaiset innovaatioekosysteemit noin 30 vuotta sitten syntyneestä teknologiakeskuskonseptista. Teknologiakeskusten ajatuksena oli edistää tutkimuksen ja yritysten tuotekehityksen yhteyttä. Eron taustalla on nähtävissä ajatus, jonka mukaan kasvu on entistä enemmän riippuvainen paikkakunnan kyvystä houkutella osaavia ja luovia ihmisiä. Tarjolla olevat työpaikat eivät tässä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa yksin riitä, vaan asunympäristön on muutoinkin pystyttävä tarjoamaan sitä, mitä nämä ihmiset asuinympäristöltään toivovat.

Asuinympäristöön liittyvät ratkaisut on edellä mainituissa kaupunkikehityskohteissa nähty niin ikää innovaatioalustoina. Vähähiilisyys, kierrätys ja älykkäät ratkaisut on alueiden suunnittelussa nostettu keskeisesti esille, mikä tukee näihin kokonaisuuksiin liittyvien ratkaisujen kaupallistamista alueiden toteuttamisen yhteydessä. Edellä mainitut tekijät ovat keskeisesti esillä myös näiden uusien alueiden imagossa, joka vahvan osaamiskeskittymän ohella tukee kansainvälisten tutkijoiden ja opiskelijoiden sijoittumista paikkakunnalle. Innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia edelläkävijämarkkinoiden luomisessa, uusien palveluiden ja tuotteiden kysyntäimpulssien tarjoamisessa ei hyödynnetä siinä määrin kuin odotuksia julkisiin hankintoihin strategisten päämäärien ajurina on asetettu.

Innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää enemmän

Innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia edelläkävijämarkkinoiden luomisessa, uusien palveluiden ja tuotteiden kysyntäimpulssien tarjoamisessa ei hyödynnetä siinä määrin kuin odotuksia julkisiin hankintoihin strategisten päämäärien ajurina on asetettu.

Tämä FCG:n tekemä selvitys on Markku Pyykkölän ja Maria Vuorensolan käsialaa ja se liittyy Kuntaliiton ja FCG:n yhdessä toteuttaman kuntien elinvoimaverkoston toimintaan. Elinvoimaverkoston työskentelyssä syvennytään kulloinkin ajankohtaisiin paikallisen elinvoiman edistämisen elementteihin.

Kunnat innovaatioita edistämässä -julkaisu on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on elinvoima- ja talousyksikön johtaja Kuntaliitossa.

Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.