(Teksti on julkaistu myös Aamulehdessä 10.1.2019)

Kuntien oikeus päättää kouluverkosta on syytä säilyttää

Terhi Päivärinta

Julkisessa keskustelussa aika ajoin esiin nousevat heitot siitä, että kunnat eivät panosta riittävästi perusopetukseen, ovat harmillisia eivätkä kestä lähempää tarkastelua. Tosiasiassa kunnat ovat kantaneet vastuuta perusopetuksesta ja omilla päätöksillään pelastaneet vastuullaan olevan koulutuksen samaan aikaan, kun valtio on jatkuvasti vähentänyt omaa rahoitusosuuttaan. Kunnat saavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseen valtiolta rahoitusta peruspalvelujen valtionosuuksina. Vielä vuonna 2010 peruspalvelujen valtionosuusprosentti oli 34,64 %, tänä vuonna enää 25,37 %. Valtion osallistuminen julkisten palvelujen kustannuksiin on siis alentunut 9,27 prosenttiyksikköä alle kymmenessä vuodessa. Toteutuuko rahoitusperiaate edelleen koko maan tasolla tai yksittäisissä kunnissa? Huolehtiiko valtio omalta osaltaan siitä, että kunnilla on aidot mahdollisuudet huolehtia niille säädetyistä velvoitteista?

Kunnallinen itsehallinto ja päätöksenteko ovat jo vuosisadan verran olleet suomalaisen demokratian kulmakiviä. Kuntien päättäjät ja viranhaltijat tuntevat paikalliset olosuhteet ja ovat yleensä hyviä löytämään oman alueensa asukkaita parhaiten palvelevat ratkaisut. Tämä ei ole vain Kuntaliiton näkemys. Esimerkiksi Kunnallisalan kehittämissäätiön vuosien 2016 ja 2017 Kansalaismielipide ja kunnat -selvitysten mukaan kansalaiset luottavat eniten juuri kunnallisiin päätöksentekijöihin.

Koulujen lakkauttaminen ei tapahdu ei tapahdu hätiköidysti. Kouluverkkoratkaisut valmistellaan kunnissa huolellisesti ja asian valmistelussa tehdään erilaisia vaikutusarvioita. Mitä avoimempi kouluverkkoprosessi on, sitä varmemmin saadaan aikaan hyvä päätös, johon myös kuntalaiset voivat sitoutua. Kuntaliitto on julkaissut kuntien tukemiseksi muistion päätöksentekomenettelystä kouluverkkoasioissa.

Miksi kouluja sitten lakkautetaan? Merkittävin syy on lasten määrän väheneminen. Jos kunnassa syntyy vähemmän lapsia kuin ennen, ei koulujakaan tarvita enää yhtä paljon. Toinen syy ovat sisäilmaongelmista johtuvat koulujen peruskorjaukset ja uudisrakentaminen. Samalla on pyritty vastaamaan myös esimerkiksi opetussuunnitelman asettamiin vaatimuksiin tulevaisuuden oppimisympäristöistä. Näissä tapauksissa on saatettu yhdistää useampi vanha koulu yhdeksi, tiloiltaan nykyistä vaatimustasoa vastaavaksi kouluksi. Lisäksi yhä useammassa kunnassa on siirrytty lainsäätäjän tahtotilan mukaisesti yhtenäiskouluihin, joissa peruskoulun kaikki vuosiluokat opiskelevat samassa koulussa.

On siis totta, että kouluverkko on harventunut ja koulujen määrä vähentynyt. Kouluverkon vaikutuksista oppimistuloksiin tarvitaan lisää tutkimusta, mutta nykytiedon perusteella koulujen lakkauttaminen ei vaikuta oppilaiden koulumenestykseen (esimerkiksi Izadi, Ramin. The impact of school closures on student achievement - evidence from rural Finland. VATT, 2015). 

Syntyvyyden lasku aiheuttaa paineita opetuksen järjestämiselle. Oppimistulosten ohella on tärkeää huolehtia esimerkiksi siitä, että lapset saavat kasvaa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa ja osana kouluyhteisöä. Entistä tiiviimpi kuntien välinen yhteistyö on yksi mahdollinen tapa taata palvelujen saatavuus. Haluamme tukea sellaisten ratkaisujen löytämisessä, joiden avulla pystytään jatkossakin takaamaan peruspalvelut kaikille suomalaisille kuntien erilaistumisesta huolimatta. Kunnille kuluvan päätösvallan siirtäminen valtiolle ei ole ratkaisu ongelmaan.

 On tärkeää, että kunnat saavat tulevaisuudessakin päättää itsehallintonsa puitteissa omasta kouluverkostaan. Valtion tulee puolestaan kantaa vastuunsa viime vuosina yhä enemmän kuntien hartioille siirtyneestä peruspalveluiden rahoituksesta.

Kirjoittaja

Terhi Päivärinta on hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @TerhiPaivarinta