Emilia Ojala, 14.5.2019

Miten valikoin, kenelle kohdistan palveluni verkossa?

Vastaus on, että et mitenkään. Viranomaisen tulee tarjota palveluaan kaikille. Jotta verkkosivustot ja mobiilisovellukset olisivat kaikkien käytössä yhdenvertaisesti, niissä tulee huomioida saavutettavuus.

Saavutettavuuteen voi onneksi vaikuttaa ihan jokainen työssään.

Velvoittaako saavutettavuus kuntia?

Kyllä, lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja sen saavutettavuutta koskevia säännöksiä sovelletaan kunnallisiin viranomaisiin, joita ovat kuntien toimielimet sekä niiden alaiset organisaatiot mukaan lukien kuntayhtymät.

Viranomaiseksi lasketaan myös julkisen hallintotehtävän hoitaja. Näin esimerkiksi terveydenhuollon palveluja kunnalle tuottava yksikkö, joka tarjoaa ajanvarauspalvelua ja omien tietojen katselupalvelua, on viranomainen. Edelleen viranomaisen käsitteeseen kuuluvat kunnalliset liikelaitokset, kuten kuntien vesilaitokset. Viranomaisia ovat myös itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, esimerkiksi kuntien takauskeskus tai kunnallinen työmarkkinalaitos.

Lisäksi saavutettavuutta koskevaa lakia sovelletaan julkisoikeudellisiin laitoksiin sekä finanssi-, vesi- ja energiahuollon sekä posti- ja liikenteenalan digitaalisiin palveluihin.

Kunnissa on monenlaista toimintaa ja siksi on tärkeää tapauskohtaisesti miettiä, soveltuuko laki. Tehtävä ei aina ole helppo. Esimerkiksi julkisoikeudellisen laitoksen käsitettä on pohdittu useaan otteeseen myös tuomioistuinten ratkaisuissa.

Lain soveltuvuuden arvioinnin lisäksi on muistettava priorisoida: laita ensin kuntoon palvelut, joita käytetään ja tarvitaan eniten. 

Miksi hankintalaki kannattaa ottaa huomioon?

Yksinkertaistaen voisi todeta, että ainakin kun organisaatioon sovelletaan hankintalain säännöksiä, tulee myös saavutettavuutta koskevat säännökset ottaa huomioon. Vesi- ja energiahuolto sekä posti- ja liikenteenala tulevat saavutettavuutta koskeviin säännöksiin erityisalojen hankintalaista.

Hankintalainsäädännöstä tulee myös julkisoikeudellisen laitoksen määritelmä. Jos kyseessä on oikeushenkilö, joka on perustettu yleisen edun mukaisia tarkoituksia varten ja jonka toimintaa viranomainen esimerkiksi pääasiallisesti rahoittaa tai valvoo, on kyseessä julkisoikeudellinen laitos. Organisaation tulee huomioida saavutettavuusvaatimukset myös, jos se saa viranomaiselta jonkin verkkopalvelun kehittämiseen tai tarjoamiseen kohdennettua avustusta yli puolet kustannuksista. Tätä kautta usea julkista rahoitusta saava organisaatio tulee saavutettavuutta koskevien velvoitteiden piiriin.

Lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sovelletaan siis esimerkiksi kuntien omistamiin vesi- ja energia-alan yhtiöihin sekä järjestöistä, jotka saavat suurimman osan rahoituksestaan viranomaiselta.

Miksi laki koskee niin monia toimijoita?

Asioinnin viranomaisen kanssa tulee olla mahdollista myös silloin, kun palvelua tarjotaan verkossa. Saavutettavuus koskee pääosin viranomaisia, mutta myös organisaatioita, joiden taustalla vaikuttaa merkittävästi viranomainen tai julkisoikeudellinen laitos. Sillä, miten tai kuka palvelun tuottaa, ei tulisi olla väliä.

Digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää huomioida kaikkien tarpeet yhdenvertaisesti. Ei siis valikoida sitä, kuka meidän tuottamaamme palvelua verkossa voi käyttää.

Kirjoittaja

Emilia Ojala

Saavutettavuuden valvonnan yksikön päällikkö ja lakimies Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Valvoo, neuvoo ja ohjaa saavutettavuutta koskevan lain vaatimuksia. Motivoituu työnsä ajankohtaisuudesta: palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon, joten on tärkeää varmistaa kaikkien mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti digitaalisessa ympäristössä. 

Kirjoittaja

Blogisarjassa kirjoittajat eri organisaatioista kertovat oman näkemyksensä saavutettavuuden merkityksestä. Sarjan avulla Kuntaliitto haluaa kannustaa kuntasektoria kehittämään palveluistaan saavutettavia.

Saavutettavuudella ja esteettömyydellä tarkoitetaan palveluiden yhdenvertaisuutta. Terminä saavutettavuus on vakiintunut viittaamaan erityisesti verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen, jonka toteutuessa palvelun sisältämä viesti tavoittaa kaikki vastaanottajat yhdenvertaisesti. 

Saavutettavuutta ohjaa ensisijaisesti 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi mm. yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiheesta Kuntaliiton saavutettavuusoppaasta.