Ulla Karvo 27.2.2019

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy     

eu

Suomi aloittaa kiertävän EU -puheenjohtajakautensa heinäkuun alussa. Tämä puolen vuoden jakso sattuu varsin haastavaan ajankohtaan niin maailmanpoliittisen kuin Euroopan sisäisenkin tilanteen vuoksi. Kiina tekee maailmanvalloitustaan ja USA on entistä haluttomampi transatlanttiseen yhteistyöhön. Sisäisesti Euroopassa taistellaan EU:n tulevaisuudesta. Euroopan parlamentin vaaleilla toukokuussa tulee olemaan suuri merkitys sille, löydetäänkö yhteisten arvojen pohja yhtenäistämään Eurooppaa. Mitä hajanaisempi Eurooppa, sitä heikommat toimintamahdollisuudet sillä on globaalilla tasolla. Muut sanelevat ja Eurooppa tulee perässä.

Jokainen puheenjohtajamaa asettaa kaudelleen tavoitteita, joihin halutaan kiinnitettävän erityistä huomiota tai halutaan jotakin asiaa ajettavan voimakkaammin eteenpäin. Suomen on tarkoitus julkistaa omat tavoitteensa kesäkuun lopulla. Omien huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus tulee päättämään näistä prioriteeteista. Sen ei kuitenkaan tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä vaan pohjatyötä on tehty parlamentaarisen valmistelun pohjalta.

Kuntaliitto on asettanut omat tavoitteensa puheenjohtajakaudelle. Koska kunnat toimeenpanevat EU:n lainsäädäntöä monilla aloilla, on tärkeää olla mukana vaikuttamassa painotuksiin. Kuntaliiton asiantuntijat ovat olleet useissa valmistelutyöryhmissä ja kuulemisissa nostamassa esille näkemyksiä, joiden avulla voidaan parantaa kuntien asemaa ja elinvoimaa.

Puheenjohtajakauden tavoitteita määriteltäessä Kuntaliitto on kuullut myös kuntien ja maakuntien EU- ja kansainvälisten asioiden verkostoa. Yksi kuntien ja maakuntien kannalta tärkeimmistä tavoitteista kohdistuu EU:n tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027. Nyt kuluvan, Romanian, puheenjohtajakauden aluksi tuli selväksi, ettei sen kaudella pystytä päättämään pitkän aikavälin rahoituskehystä. Tämä rahoitusraami määrittää koheesiopolitiikan ja näin ollen myös rakennerahastojen tulevaisuuden vuoden 2020 jälkeen ja sen läpi vieminen Suomen kaudella kuntien mieleiseksi on ensi arvoisen tärkeää.

Kuntaliitto haluaa aktiivisesti edistää asioita, joista voi olla kunnille hyötyä ja toisaalta pyrimme estämään kuntia turhaan velvoittavien sääntöjen syntymistä. Tasapainoilu hyvien tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien kohtuullisen hintaisten keinojen löytämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Tällä on merkitystä myös kansalaisten luottamukseen EU:ta kohtaan.

Kaupungistuminen on vahvistuva maailmanlaajuinen ilmiö, joka on tätä päivää Suomessakin ja siksi se näkyy Kuntaliiton puheenjohtajakauden tavoitteissa. Kaupunkeihin ja niiden kehitykseen kytkeytyvät niin hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy kuin maahanmuuttokin. Myös ilmastopolitiikka, kiertotalous ja energiapolitiikka vaikuttavat vahvimmin alueilla, joihin ihmiset keskittyvät.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole missään itsestään selvyyksiä, eikä niitä painoteta koskaan liikaa. Erilaisten kulttuurien kohdatessa monet asiat voivat kärjistyä ja niihin on varauduttava. Ongelmien ennaltaehkäisyyn voidaan, ja tulee käyttää, kaikkia keinoja ja yksi vahvimmista suomalaisista osaamisen ja tasa-arvoistamisen keinoista on koulutuspolitiikka. Vaikka koulutuspolitiikka on pääosin kansallisen tason asiaa, voidaan hyviä käytäntöjä jakaa laajemminkin.

Euroopan parlamentin vaaleilla on suuri merkitys kansalaisille ja koko EU:n tulevaisuudelle. Samalla, kun on valmistauduttu Suomen puheenjohtajakauteen, on Kuntaliitossa laadittu Eurovaaliohjelma. Tässä Eurovaaliohjelmassa on nostettu pitkälti samoja, yllä mainittuja, teemoja keskustelun pohjaksi. EU vaikuttaa tavalla tai toisella noin 60 prosenttiin kuntien tehtävistä tai kuntien päätöksistä. EU vaikuttaa meidän jokaisen elämään ja sen vuoksi ei ole samantekevää, miten EU voi tulevaisuudessa.

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

Kuntaliiton Eurovaaliohjelma 2019

Kirjoittaja on Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja.

Kirjoittaja
Ulla Karvo

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.