Tuula Sepon blogi 25.2.2019

Tiedonhallintaa uudella lainsäädännöllä tai ilman

Tuula Seppo

Vuosi 2019 on lähtenyt käyntiin valmistautuessa muun muassa tiedonhallintalakia koskevaan valiokuntakäsittelyyn. Mikäli kyseistä lakia koskeva hallituksen esitys ehditään eduskunnassa käsitellä, niin suunniteltu voimaantuloaika on 1.9.2019.   

Hallintovaliokunta kuuli Kuntaliittoa hallituksen esityksestä. Uusi tiedonhallinnan sääntely on tarpeellista, tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö on hajanaista ja vanhentunutta. Esitystä oli selkeytetty ja kevennetty lausuntojen perusteella.

Mutta valitettavaa on, että arkistointia koskeva osuus oli jätetty hallituksen esityksestä pois. Alkuperäinen tavoite koko tiedon elinkaaren sääntelystä yhdellä lailla jää täten vajaaksi. Kuntaliitto painottikin hallintovaliokunnalle sitä, että mikäli hallituksen esitys nyt hyväksytään, niin arkistointia koskeva osuutta koskeva valmistelutyö on aloitettava välittömästi. 

Muitakin asioita nostimme esiin kuin arkistoinnin. Tiedonhallintamalli, mikä yhdistäisi nykyiset kuvausvelvoitteet, on tietyllä lailla myös ongelmallinen. Tavoite mallille on hyvä; mallin tulisi antaa johdolle kuvaus siitä, miten organisaatiossa toimitaan ja hallitaan tietoa. Mutta onnistuuko nykyisten kuvausvelvoitteiden esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurikuvausten ja tiedonohjaussuunnitelmien yhdistäminen yhteen muottiin halutulla tavalla.

Kuvausvelvoitteiden käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan. Ensimmäisessä katsotaan enemmän kokonaisuuksia ja eri osien välisiä suhteita ja jälkimmäisessä mennään yksityiskohtaisemmalle prosessi- ja asiakirjatasolle. Optimistisesti ajatellen tämä voi onnistua hyvällä yhteistyöllä niin organisaation sisällä kuin myös koko julkishallinnossa. Tarvitaan konkreettisia ohjeita ja malleja. 

Nostimme esiin myös lain mukanaan tuomat kustannukset. Uusi laki tuo aina mukanaan uusia vaatimuksia ja tätä kautta kustannuksia. Tässä laissa uusia velvoitteita kunnille tulee muun muassa rajapinnoista, lokitietojen kohdistuvien vaatimusten lisääntymisestä, asiarekisterin laajentamisesta ja tietoturvallisuussääntelystä. Nämä uudet velvoitteet tulee ottaa huomioon peruspalveluiden valtionosuudessa korottamalla valtionosuusprosenttia kustannuslisäystä vastaavalla määrällä. 

Tiedonhallinnan kehittäminen jatkuu vaikka lain voimaantuloaika saattaa viivästyä. Väestörekisterikeskus on jo aloittanut merkittävän julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisen JUDO-hankkeen, jossa on viisi projektia. Yhdessä projektissa luodaan uusi tietoturvallisuuteen liittyvä soveltamis-ja arviointikehikko (VAHTI 100), joka tulee korvaamaan olemassa olevat VAHTI-suositukset. Tarkoituksena on kääntää tiedonhallintalakiin tulevat tietoturvasäädökset toimiviksi käytänteiksi. JUDO-hankkeen projekteja toimeenpannaan Juhta/VAHTI-yhteishankkeista saatujen oppien perusteella päivitetyllä uudella mallilla ja mukaan kutsutaan kaikki julkisen hallinnon toimijat.

Kuntaliiton hallintovaliokunnalle esitetty lausunto on kokonaisuudessaan luettavana Kuntaliiton lausunnoissa.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tuula_seppo