Sanni Rantanen 5.6.2019

Valtion jätehuoltotyöjärjestelmästä valtionavustusjärjestelmään - Pirkanmaan ELY-keskus tukee ja auttaa kuntia jatkossakin

Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista järjestelmällisesti jo 1980-luvun lopusta lähtien. Tuolloin luotiin valtion jätehuoltotyöjärjestelmä, joka on perustunut valtion ja yhteistyöosapuolen välisiin sopimuksiin. Valtiota on vuodesta 2016 edustanut Pirkanmaan ELY-keskus. Valtaosassa selvittämis- ja puhdistamishankkeista valtion yhteistyöosapuolena on ollut kunta.

Vaikka jätehuoltotyöjärjestelmä on noin 30-vuotisen historiansa aikana toiminut sisällöllisesti hyvin ja sen avulla on selvitetty ja puhdistettu satoja alueita vanhoista kaatopaikosta ampumaratoihin, liittyy järjestelmän perustana olevaan sääntelyyn ongelmia muun muassa perustuslain ja valtiontukilainsäädännön näkökulmasta.

Tämän vuoksi jätehuoltotyöjärjestelmää on ryhdytty uudistamaan. Uudistuksen keskiössä on 1.1.2020 voimaan tuleva laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019, ns. PIMA-tukilaki) sekä vastaavan niminen valtioneuvoston asetus (ns. PIMA-tukiasetus), joka on parhaillaan valmisteltavana ympäristöministeriössä. PIMA-tukilain tuoma merkittävin muutos on siirtyminen sopimusperusteisesta valtion jätehuoltotyöjärjestelmästä viranomaispäätöksiin perustuvaan valtionavustusjärjestelmään. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa keskitetysti uuden lain soveltamis- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Vuoden 2020 alusta lähtien alueen, kuten maaperän tai pohjaveden, pilaantuneisuuden selvittämis- tai puhdistamishankkeeseen voi siis hakea valtion tukea tekemällä valtionavustushakemuksen. Pirkanmaan ELY-keskus tekee hakemuksesta joko myönteisen tai kielteisen valtionavustuspäätöksen. Harkinnanvarainen rahallinen tuki ei kuitenkaan ole ainoa tukimuoto, vaan Pirkanmaan ELY-keskus neuvoo avustuksen hakijaa tai voi tarvittaessa antaa maksullista asiantuntijapalvelua valtionavustuksen ohella. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksella on mahdollisuus toteuttaa alueen pilaantuneisuuden selvittäminen järjestämistehtävänä, jolloin ELY-keskus ottaa vastuun kyseisestä selvittämishankkeesta. Erityisestä syystä Pirkanmaa ELY-keskus voi järjestää myös kohteen puhdistamisen.

Uusi lainsäädäntö ja uudet tukimuodot tuovat mukanaan valtion tukeman selvittämis- ja puhdistamistoiminnan kehittämismahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä muutoksia sekä viranomaisten että asiakkaiden toimintaan. Hyvä valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeää. Uuden lainsäädännön toimeenpanoa onkin valmisteltu jo useiden kuukausien ajan Pirkanmaan ELY-keskuksessa sekä ympäristöministeriössä yhteistyössä esimerkiksi Kuntaliiton kanssa ja valmistelutyö jatkuu edelleen. Kuntia ja muita asiakkaita pyritään informoimaan muutoksesta hyvissä ajoin sekä erilaisissa tilaisuuksissa että internetin välityksellä. Lisäksi PIMA-tukilaista laaditaan opas sekä muuta lisäohjeistusta. Tuen hakemisen prosessit pyritään tekemään asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman yksinkertaisiksi sekä sujuviksi. Muutoksesta sekä muista pilaantuneita alueita ja tukijärjestelmää koskevista seikoista voi myös kysyä suoraan Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Kirjoittaja on Pirkanmaan ELY-keskuksen lakimies.

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.