Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Kuntien omien toimielinten ohella kuntayhtymien toimielimiin valitaan vaalikauden alkaessa uudet jäsenet. Tässä yleiskirjeessä käsitellään kuntayhtymän toimielinten jäsenten valintaan vaikuttavia seikkoja, lähinnä vaalikelpoisuutta ja poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista valinnoissa. ​

Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta 2012 hyväksynyt hallituksen esityksen kuntalain muuttamisesta HE 24/2012. Laki kuntalain muuttamisesta (325/2012) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. Lainmuutoksella uudistetaan kunnan talouden sisäistä ohjausta koskevia säännöksiä. ​Muutosten tavoitteena on

​Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2011 yleiskirjeistä. ----------- Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2011. Lisätietoja/Närmare upplysningar: Jarmo Partanen, puh. 09 771 2779, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi SUOMEN