Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

​Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen mukaisten korvausperusteiden tarkistamisesta. 27.10.2015 päivätyn neuvottelumuistion mukaan korvaukset säilyvät vuonna 2016 ennallaan, ja

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2014 oli 10,68 senttiä ja 10,88 senttiä vuodelta 2015 (yleiskirje 26.11.2013, 20/80/2013). Kuntaliitto ja Teosto ovat 22.10.2015 allekirjoitetun neuvottelumuistion

Valtakunnanvoudinviraston tiedotteen mukaan ulosottohakemuksen tulee olla vireillä ulosotossa ja siirrettynä täytäntöönpanoon viimeistään 7.10.2015, jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus. Verohallinto toimittaa ulosottovirastolle tiedot veronpalautuksen saajista lokakuun

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait 13.3.2015 ja tasavallan presidentti vahvisti lait 10.4.2015. Kuntalaki (410/2015) tulee voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen (204/2015) sisältyvät säännösmuutokset tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2015. Muutoksilla on merkitystä muun muassa kuntien kaavoitustoi-meen ja maapolitiikan hoitoon. Kilpailun toimivuuden edistäminen Kilpailun toimivuuden näkökulma on sisällytetty maankäyttö- ja

​Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tässä yleiskirjeessä selostetaan eduskuntavaaleissa kuntien vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015. Vaalien