Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Eduskunta on 1. päivänä huhtikuuta 2014 hyväksynyt hallituksen esityksen hallintolain muuttamisesta HE 50/2013. Laki hallintolain muuttamisesta (368/2014) tulee voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksella selkeytetään hallintokantelumenettelyä koskevaa sääntelyä. ​Hallintolakiin lisätään uusi hallintokantelua

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Yleiskirjeessä selostetaan europarlamenttivaaleissa kuntien vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.–20.5.2014. Vaalien ulkomainonta suositellaan

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry (”Gramex”) on uudistamassa kuntien kanssa voimassa olevat esityskorvaussopimukset äänitemusiikin julkisesta esittämisestä. Uudistettujen kuntasopimusten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2016 alusta alkaen. Suomen

Kuntalain säännökset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta edellyttävät, että kuntien sopimusprosessit ja sopimusten hallinta ovat kunnossa vuoden 2014 alusta. Säännökset edistävät sopimusten tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja sopimusten tuloksellisuuden arviointia. ​Kuntakentän

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät mm. sairauksien tutkimus, lääketieteellinen taudinmääritys sekä hoito ja hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat