Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto näkee kolmannen sektorin toimijat ja vapaaehtoiset tärkeänä osana yhteiskunnan varautumista sekä merkittävänä osana täydentämässä häiriö- ja onnettomuustilanteissa viranomaisten voimavaroja. Vapaaehtoisia koskeva lainsäädäntö, säädökset ja käytännöt ovat kuitenkin usein epäselviä. Täten

​HE nykymuodossaan toteutettavana asettaisi lomituspalveluista vastaavat kunnat sekä työnantajana että palvelun järjestämisestä vastaavana monella tavalla kohtuuttomaan asemaan. Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos eivät voi suositella kunnille sitoutumista sellaisten vastuiden ottamiseen

​Yleistä Kuntaliitto pitää kannatettavana eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisen jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka. Näiden velvoitteiden tarkoituksena on estää olemassa olevien sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta

​Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää Kuntaliitolta lausuntoa kansalaisaloitteesta, joka esittää terveydenhuollon henkilökunnalle oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä. Aloitteessa ehdotetaan lakiin raskauden keskeyttämisestä uutta pykälää, jonka mukaan

​Yleistä Kuntaliitto pitää kannatettavana eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisen jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka. Näiden velvoitteiden tarkoituksena on estää olemassa olevien sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta säädösvalmistelun kuulemisohjeiksi. Ohje koskisi lakien, asetusten ja oikeussisältöjä sisältävien määräysten valmistelua jatkossa ja mahdollisuuksien mukaan myös käynnistyvissä hankkeissa. Kuulemisohje on tarkoitus antaa

Eduskunnan suuri valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa asiakirjasta E 23/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission paremman sääntelyn paketti sekä asiakirjasta E 113/2013 vp Valtioneuvoston selvitys EU-lainsäädännön ja lainsäädäntöehdotusten arvioinnista Suomen kannalta. ​Suomen

​Kuntaliitto kiittää kuulemispyynnöstä ja esittää lausuntonaan lausunnon, joka jakaantuu kahteen osioon, teemana olevaan tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen ja kuntatalouden yleisiin kehitysnäkymiin. OSIO 1: Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Kuntaliitto on erittäin tyytyväinen

​Yleistä Esityksen mukaan jokaisella lapsella olisi oikeus saada varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa vähintään 20 tuntia viikossa. Lapsella ei olisi automaattisesti oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella olisi

Kuntarakennelaki esitetään muutettavaksi siten, että laista kumottaisiin ne säännökset kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksiä sekä selvityksen määräaikoja. ​Yhdistymisavustuksen maksaminen ei enää

Valvira on valmistellut talousvesiasetuksen soveltamisohjeen laaja-alaisessa työryhmässä, jossa edustettuina ovat olleet myös kuntien valvontaviranomaiset ja vesilaitokset.​ Terminologian johdonmukaisuutta olisi syytä vielä tarkistaaa. Soveltamisohjeen II osassa kä­sitellään kohdassa 12.2