Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Kuntaliiton lausunnon pääpaino on tässä yhteydessä henkilöliikennettä koskevissa näkökohdissa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevia covid

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ministeriön KTJ-asetusluonnoksista. Kuntaliitolla ei ole huomauttamista maksupalveluasetuksesta. Tulonjakoasetuksen esityksen perustelujen mukaan 3 § pykälän 1 momentissa säädettävät Maanmittauslaitoksen ja kuntien väliset tulonjako-osuudet

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Vesitalousstrategia 2030:n luonnoksesta. Vesitaloudella, sen eri osa-alueineen, on tärkeä rooli vesivaroiltaan rikkaan maamme kestävän tulevaisuuden ratkaisuissa. Lausunnolla oleva asiakirja on tiivis otsikkotason kuvaus keskeisistä lähivuosina huomiota

Yleiset näkökohdat luonnoksesta Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta. Räjähdysaineiden ympäristönlaatunormit - lausuntonne tästä aiheesta Kuntaliitto kannattaa ehdotusta asettaa kansalliset pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa lakiehdotuksesta, jossa esitetään perustettavaksi Kansallinen genomikeskus ja säädettäväksi terveyteen liittyvän geneettisen analyysin edellytyksistä. Kuntaliitto on aiemmin antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnokseen genomilaiksi

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tehtävistä muutoksista. Lausunto on annettu lausuntopalvelussa. Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 5. Tuki varhaiskasvatuksessa (johdanto) Kuntaliitolla ei kommentoitavaa Palautetta ja

Varhaiskasvatukseen on kohdentunut isoja muutoksia nopealla aikataululla, eikä muutosten toimeenpanoon ole annettu riittävästi aikaa. Lisäksi on aiheellista pohtia, onko kaikkien muutosten vaikutusten kustannusarvioinneissa onnistuttu. Käytännössä syntyy tilanne, jossa kunnat paikkaavat

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiesityksistä. Esitetyt muutokset ja väliaikaisten voimassaolosäädösten jatkaminen ovat suurilta osin perusteltuja. Nyt esitettyjen väliaikaisten muutosten voimassaolo puolen vuoden ajan on kuitenkin melko pitkä Säädösten voimassaolon tarkastelu kolmen

Oppijanumero ja oppijanumerorekisteri Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppijanumeroa ja oppijanumerorekisteriä koskevia säännöksiä. Voimassa olevan valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2018) 3 §:ssä säädetään oppijanumerosta ja oppijanumerorekisteristä, jonka