Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon. Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään kuntalain (410/2015) 23 §:ssä

Kunnan asukkaiden lisäksi yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. Aloitteen teon kynnystä on alennettu, sillä 1.6.2017 asti voimassa olevassa kuntalaissa (365/1995) vastaava osuus on kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista.

Kuntalain mukaisesti valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kunnissa tehdään keskimäärin 7 aloitetta vuodessa

Kunnissa tehtiin Kuntaliiton kyselyn mukaan keskimäärin 7 aloitetta per kunta vuonna 2017. Aloitteiden määrä vaihteli nollasta 98:een.  Määrä kasvaa kuntakoon kasvaessa: pienimmissä alle 5 000 asukkaan kunnissa tehtiin vuonna 2017 keskimäärin kaksi aloitetta ja suurimmissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa 42 aloitetta. Kuntakokoluokkien sisällä on kuitenkin suuria vaihteluita.

Kuvio 1. Kuntalaisaloitteiden määrät Manner-Suomen kunnissa vuosina 2005-2017 (lkm:t keskimäärin, N= väh. 171). Lähde: Kuntaliiton kyselyt.

Kuvio: kuntalaisaloitteiden määrät

Kuntalaisaloitteiden määrät vaihtelevat jonkin verran eri vuosina. Eniten aloitteita on seurantajakson 2005-2017 aikana tehty vuonna 2011, vähiten vuonna 2016.

Kuntalaisaloitteet koskevat yleisimmin teknisiä palveluja

Kuntalaisaloitteita koskevat tyypillisimmin teknisiä palveluja. Aloitteiden aiheina ovat muun muassa liikenneturvallisuus (nopeusrajoitukset, hidasteet, kevyen liikenteen väylien rakentaminen, katuvalaistus), katujen ylläpito, puistot ja liikuntapaikat.

Teknisten palvelujen jälkeen yleisimmin aloitteita tehdään kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluista. Aloitteet koskevat esimerkiksi kouluverkon säilymistä, koulukuljetuksia ja kirjastoautoja. Sosiaalitoimen aloitteista useat koskevat lasten kotihoidon tuen kuntalisää ja vanhusten palveluja.

Kuvio 2. Kuntalaisaloitteet toimialoittain vuonna 2017. Niiden kuntien osuus, jotka nimenneet ko. toimialan kuntalaisaloitteiden kolmen yleisimmin edustaman toimialan joukkoon (% vastanneista, N= 182).

Kuvio: kuntalaisaloitteet toimialoittain

Lähde: Kuntaliiton kysely 2018.

tags