Osallisuus arjen työkaluna -osallisuuden johtaminen ja resurssointi

Osallisuuden johtaminen

Kunta on merkittävä osallisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Kunta myös tarjoaa kuntalaiselle erilaisia osallistumisen muotoja. Osa niistä on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia.

Kuntalaisten osallisuus ja osallistuminen on huomioitava kuntastrategiaa tehtäessä. Strategiaan tulisi kirjata myös se, miten sen toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Se kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään ja siten lisäämään omalta osaltaan kunnan elinvoimaisuutta. Se edesauttaa myös osallistumaan kunnan palvelujen kehittämiseen ja toimimaan aktiivisesti järjestöissä.

Kun kunnassa päätetään lähteä kehittämään kuntalaisten osallisuutta, on siihen oltava vahva yhteinen tahtotila. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kannattaa pohtia, mitä kunta tavoittelee kuntalaisten osallisuuden lisäämisellä.

Vaikuttava osallisuustyö tarvitsee johtamista ja riittävät resurssit, joista tärkeänä osana on myös viestintä.

Osallisuuden tsekkilista:

  • Sopikaa osallisuustyölle selkeät tavoitteet
  • Perustakaa mahdollisimman laaja osallisuusryhmä huomioiden myös kumppanuudet ja eri verkostot
  • Vastuuttakaa osallisuustyö jollekin kunnan viranhaltijalle, joka vastaa työn koordinoinnista
  • Sopikaa myös, miten osallisuustyön tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan
  • Osallisuustyön koordinaattori huolehtii siitä, että tehdystä osallisuustyöstä raportoidaan kunnan johtoryhmälle säännöllisesti
  • Kartoittakaa kuntalaisille tarjolla olevat osallisuuden muodot ja osallistumismahdollisuudet
  • Kirjatkaa tavoiteltavat osallisuutta ja osallistumista vahvistavat toimenpiteet osallisuusohjelmaan. Se voi olla myös osa hyvinvointikertomusta tai jotain muuta asiakirjaa.

 

Lisää aiheesta:

Muualla palvelussa

Kuntademokratiaverkoston 10.3.2020 tapaamisen materiaalit teemalla ”Osallisuuden johtaminen ja resurssointi”

Kuntademokratiaverkoston blogi 4.3.2020: Hypetyksestä huomio osallistuvan budjetoinnin resursseihin.  

 

Muualla verkosssa

Esimerkkejä kuntien osallisuussuunnitelmista ja -ohjelmista (THL)

 

tags