Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014-2020

Rakennerahastojen EU-rahoituskehys Suomessa koko kaudelle 2014-2020 on yhteensä 1 488 milj. euroa. Tästä summasta on syrjäisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoituksen osuus 305,3 milj. euroa ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön osuus 161,3 milj. euroa. EU-rahoituskehykseen sisältyy myös Suomen osuus vähävaraisten rahastoon, jonka suuruus on arviolta n. 29 milj. euroa. Kokonaissaanto pienenee n. 25 % verrattuna kauteen 2007-2013.

Komission kanssa solmittu kumppanuussopimus määrittelee Suomessa käytössä olevien ERI-rahastojen eli EAKR-, ESR-, maaseudun kehittämisen ja maatalousrahaston sekä meri- ja kalatalousrahaston yhteiset tavoitteet ja työnjaon ohjelmakaudella 2014-2020. Kumppanuussopimuksessa on myös sovittu ERI-rahastojen toiminnalle asetettavista tavoitteista kansallisella tasolla.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma kattaa koko Suomen ja sisältää sekä EAKR - että ESR -rahoitteisen toiminnan.

Suomen rakennerahasto-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,4 miljardia euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 1,3 miljardia euroa. Ohjelman rahoituksesta toinen puoli eli 1,2 miljardia euroa on kansallista julkista rahoitusta. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75% ja kuntien ja muiden julkisten tahojen osuus on 25%.  Kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan ohjelmaan vuosittain n. 50 miljoonan euron panostusta kehittämistoimintaan.

Rakennerahastovarojen käytössä korostetaan niiden pysyvää elinkeinopoliittista vaikuttavuutta, kasvu- ja työllisyysnäkökulmaa sekä alueiden elinkeinorakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä kestävällä tavalla. Ohjelman läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen ja tätä tavoitetta tukeviin hankkeisiin tullaan osoittamaan 25% EAKR-rahoituksesta.
Ohjelma sisältää viisi toimintalinjaa (suluissa EU-rahoituksen osuus):

  1. pk-yritysten kilpailukyky (EAKR 328 milj.€)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj.€)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj.€)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. €)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. €)
     

Kestävä kaupunkikehittäminen

Kestävän kaupunkikehittämisen yhdennetty alueellinen strategia ”6AIKA - Avoin ja ketterä kaupunki” on Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteistyössä laatima strategia, jonka toteutukseen on rakennerahasto-ohjelmasta varattu EAKR-rahoitusta n. 39,5 milj. euroa.

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta  rahoitettava LEADER-toiminta tukee yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä kaikkiaan 54 LEADER-toimintaryhmän voimin. LEADER-toiminnan keskiössä on oman paikkakunnan kehittäminen yhdessä asukkaiden voimin. LEADER-ryhmät

Kansalaistoimijalähtöistä kaupunkikehittämistä rahoitetaan kansallisesta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmasta. Tavoitteena on saada kansalaistoimijat ja järjestöt tiiviimmin mukaan paikalliseen strategiaan perustuvaan kehittämiseen yhdessä kaupunkien kanssa. Hankkeet ovat olleet pääosin ESR-tuella rahoitettuja ja toiminnan vetäjänä on ollut joko maaseudun LEADER-ryhmä tai kaupunki.

 

Vihreästä taloudesta potkua kunnan elinvoimaan

Vihreästä taloudesta potkua kunnan elinvoimaan

Vihreä talous on kunnille mahdollisuus kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen. Se synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja vihreitä työpaikkoja. Vihreä talous, kunnan ilmastopolitiikka ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tukevat toisiaan.

lateral-image-left
tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat