Kunnalliset hankinnat

EU:n sisämarkkinoiden kehittyminen ja tehokkuusvaatimukset luovat paineita kunnallisten palveluiden avaamiseksi kilpailulle. Tilaaja- ja tuottajaroolien eriytyminen tukevat tätä kehitystä. Kunnan oman organisaation ulkopuolelta hankittavien palveluiden määrä ja suhteellinen osuus kasvavat. Monimutkainen hankintalainsäädäntö ja hankintaprosessin onnistunut läpivieminen edellyttävät kunnilta erikoistunutta osaamista. Tämä johtaa väistämättä kuntien  hankintayhteistyön lisääntymiseen sekä seudullisten yhteistyömallien kehittymiseen.

Kuntien elinkeinopolitiikan ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta tilanne on haastava. Kuntien ja seudullisten yrityspalveluorganisaatioiden erityisenä haasteena on tukea kunnallisia palveluja täydentävien tai korvaavien yritysten syntymistä, paikallisten palvelutuottajien keskinäistä verkostoitumista, tarjontaosaamista sekä laatujärjestelmien ja palveluosaamisen kehittämistä. Kunnallisten palvelujen tuotteistus palvelee sekä kuntaorganisaation oman palvelutuotannon kehittämistä, että yritysten mahdollisuuksia osallistua hankintaprosessiin.

    Kuntien ja yritysten yhteistyösuhteet ovat paitsi paikallistalouden toiminnan kulmakivi, myös suurelta osin hyödyntämätön innovaatiopotentiaali. Julkisten hankintojen yhteydessä tapahtuvalla yritysten osaamisen, tuotteiden ja palvelujen sekä menettelytapojen kehittämisellä voi olla suuri merkitys uusien innovaatioiden synnyssä ja paikallistalouden elinvoimaisuuden kehittämisessä. Avainasemassa ovat kuntien palvelustrategiat, joissa tulisi määritellä kunnan tulevaisuuden linjaukset oman palvelutuotannon ja ulkopuolelta ostettavien palvelujen osalta sekä hankintojen järjestämisen pelisäännöt.

    Lisätietoa

    tags