Tukipäätöksen mallipohja

Tälle sivulle on koottu yksinyrittäjien tuen päätösten mallipohjat. Voit ladata word-tiedostot mallipohjista sivun lopusta. 

 

Malli myönteisestä päätöksestä: 

Päätös yksinyrittäjälle myönnettävästä avustuksesta

Hakija xxxxx  ( y-tunnus)

Avustuksen määrä: 2000 €

Olette hakeneet yksinyrittäjän tukea. Täytätte tuen saamisen ehdot.

Avustus maksetaan ilmoittamallenne pankkitilille.

Valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan tuen myöntävän viranomaisen on tehtävä avustuksen saajan kanssa sopimus. Sopimus on syntynyt kunnan/ kaupungin hyväksyttyä hakemuksenne. Hakemuksessa on todettu ehdot avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista. Hakemuksenne liitteineen on osa tätä sopimusta.

Tähän avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unio-nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) perusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään100 000 euroa) ku-luvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Deminimis -tukien enim-mäismäärään lasketaan avustuksen saajan de minimis -tukien lisäksi myös ne Suomessa myönnetyt de minimis -tuet, jotka on myönnetty saman konsernin muille suomalaisille yrityksille tai muille sellaisille suomalaisille yrityksille, joilla on avustuksen saajayhtiöön muu komission asetuksen (EU) N:o1407/2013 artiklan 2 kohdan 2 mukainen sidos. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuk-sen saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikkien itse saamiensa sekä muiden edellä tarkoitettujen läheisyhti-öiden saamien de minimis - tukien määrät ja myöntöajankohdat.

Päiväys

allekirjoitus

 

Malli kielteisestä päätöksestä: 

Päätös yksinyrittäjälle myönnettävästä avustuksesta

Hakija <<<  ( y-tunnus)

Haetun avustuksen määrä: 2000 €

Hakemuksenne on hylätty.

Perustelut hakemuksen hylkäämiselle:

Seuraava edellytys/seuraavat edellytykset eivät täyty:

Hakija on päätoiminen yksinyrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen.

Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 5 § (VNA 199/2020).

Päiväys

allekirjoitus

Oikaisuvaatimusohje