Kuntien tuki yrityksille

Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EY:n valtiontukisääntelyn piiriin. Valtiontukia koskevat yleiset reunaehdot määritellään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 - 89 artikloissa. Säännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua. 

Tuen myöntäminen on kiellettyä silloin, kun seuraavat neljä kriteeriä täyttyvät: 

  • julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin 
  • etu on valikoiva, ts. se kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin
  • toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 
  • toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 

Valtiontukitoimenpiteet tulee ilmoittaa etukäteen Euroopan komissiolle. Komissio arvioi tukitoimenpiteiden sopivuuden yhteismarkkinoille ns. soft –lainsäädännön (suuntaviivat, puiteasiakirjat, tiedonannot) perusteella. 

Valtiontukea voidaan tietyissä tilanteissa myöntää myös ilman komission ennakkohyväksyntää. Tukea voidaan myöntää ns. vähämerkityksellisenä tukena (de minimis), mikäli kaikkien viranomaisten myöntämän tuen määrä jää alle 200 000 euron kolmen verovuoden aikana. Lisäksi tukia voidaan myöntää ns. ryhmäpoikkeusasetusten nojalla. Ryhmäpoikkeukset koskevat mm. eräitä alueellisin ja työllisyysperustein myönnettäviä tukia, koulutustukia, tutkimus- ja kehitystoimintaan myönnettäviä tukia sekä pk-yrityksille myönnettäviä tukia.

Tuen käsite on laaja. Myönnettävän tuen ei tarvitse olla rahasuoritus. Maa-alueiden ja rakennusten hinnoittelun ohella myös kunnan myöntämät avustukset, laina- ja takausjärjestelyt, korkoedut sekä pääomarahoitus kuuluvat valtiontukisääntelyn piiriin. Samoin julkisen palvelun (esim. tilat, kunnallistekniikka, vesi- ja jätevesi) tarjoaminen yritykselle markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla voidaan katsoa valtiontueksi. Alueellisten ja paikallisten viranomaisten laajakaista-investointeja on myös arvioitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta.

Lisätietoa