Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Tiedekatsaus

Tiede on on ihmeellinen asia. On hämmästyttävää mitä kaikkea tiedemiehet, anteeksi tiedehenkilöt ovat pystyneet selvittämään esimerkiksi tähtitieteen alalla. Kaukaisista taivaankappaleista on saatu selville niiden kaasukehän koostumus, maaperän tai oikeammin tähtiperän sisältämät alkuaineet ja jopa tähden ikä. Kaikkein käsittämättömintä on, miten ovat tulleet tietämään valovuosien päässä olevien tähtien nimen. Valovuosihan on matka, jonka valo kulkee vuodessa. Valon nopeuden väitetään olevan 300 000 kilometriä sekunnissa.

Kuvapankki

Täältä löydät painokelpoiset kuvat Kuntaliiton johtajista ja osasta asiantuntijoita.

Projektipäällikkö Aki Pihlaja

Aloitin huhtikuussa projektipäällikkönä Alueet ja yhdyskunnat -yksikön Tekniikka-tiimissä. Vetovastuullani on kaksivuotinen KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. KUJA2 on jatkoa vuosina 2014-16 toteutetulle KUJA-projektille, jossa edistettiin kuntien varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. KUJA2:n kohderyhmänä ovat kuntien lisäksi tulevat maakunnat, joilla tulee sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen olemaan merkittävä rooli alueellisen varautumisen yhteensovittajana. Uudistuksesta huolimatta, myös kunnat tulevat edelleen olemaan keskeisiä varautumisen toimijoita.

Ajankohtaista ODA -hankkeesta

kaksi naista keskustelevat

Kevät etenee sään puolesta kangerrellen, mutta ODA:ssa mennään kovaa vauhtia kohti ensimmäisiä konkreettisia tuotteita. Ylähengitystieinfektion oirearvio valmistuu toukokuussa ja sen jälkeen pääsemme keräämään käyttökokemuksia. Kokemusten perusteella voimme jo alkusyksystä tehdä päätöksiä ensimmäisiä pilotteja laajemmista käyttöönotoista ODA-organisaatioissa. 

Pienten kuntien neuvottelukunta

Lappi

Pienten kuntien neuvottelukunnan erityistehtävänä on vaikuttaa pienten kuntien erityisnäkökohtien huomioonottamiseen Kuntaliiton toiminnassa. Kuntavaalien ajankohdan muutoksen vuoksi nykyinen neuvottelukunta jatkaa siihen saakka kunnes uusi neuvottelukunta nimetään.

Neuvottelukunnan jäsenet 2013-2017

Tutkimusohjelman organisaatio

ARTTU2-ohry joulukuussa 2016

Tutkimusohjelman johto:

Tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö:
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Suomen Kuntaliitto, +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi.

Ohjausryhmän puheenjohtaja:
Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto, +358 500 811 239, kaija.majoinen(at)kuntaliitto.fi

Ohjelmapäällikön varahenkilö:
Arto Koski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, +358 50 542 9299, arto.koski(at)kuntaliitto.fi

Ammatillinen koulutus

ammatti

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tukea elinikäistä oppimista.

Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Talouskatsaukset

Talouskatsaukset: yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous vuosilta 2016-2014.

Kuntaliiton jäsenpalvelut

Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta-alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Mukana toiminnassa ovat maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muut kuntataustaiset organisaatiot.

Kuntaliiton vuosittainen pro gradu -tunnustuspalkinto

gradun kannet

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Suomen Kuntaliitto pyytää vuosittain yliopistoja ja korkeakouluja asettamaan ehdolle enintään kolme pro gradu -tasoista tutkielmaa. Palkinnon myöntämisessä käytettävät kriteerit ovat:

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus (157/2017). Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle.

Kuntien väestö ja ikärakenne

Excel-tiedosto sisältää kolme taulukkoa:

  • Kuntien väestö ja ikärakanne 31.12.2016 (vuoden 2017 kuntajaolla), aakkosissa
  • Kuntien väestö ja ikärakenne 31.12.2016 (vuoden 2017 kuntajaolla), suuruusjärjestyksessä
  • Kuntien väestö ja valtionosuusjärjestelmän ikärakenne 31.12.2016 (vuoden 2017 kuntajaolla)

Lähde: Tilastokeskus

Erityishuoltopiirien yhteystiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon järjestämistä varten Suomi on jaettu 16 erityishuoltopiiriin, joiden alueet määrää valtioneuvosto. Ruotsinkielistä väestöä varten on lisäksi oma piirinsä, johon kuuluvat ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat. Ahvenanmaalla on oma kuntayhtymä erityishuollon toteuttamiseksi.
 

ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRI

Anne Jarva

AnneJarvaToimin kehittämispäällikkönä Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Tehtäviini kuuluvat kuntien edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämistehtävät maankäyttö- ja kaavoitusasioissa.