Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Ajankohtaista ODA -hankkeesta

kaksi naista keskustelevat

Kevät etenee sään puolesta kangerrellen, mutta ODA:ssa mennään kovaa vauhtia kohti ensimmäisiä konkreettisia tuotteita. Ylähengitystieinfektion oirearvio valmistuu toukokuussa ja sen jälkeen pääsemme keräämään käyttökokemuksia. Kokemusten perusteella voimme jo alkusyksystä tehdä päätöksiä ensimmäisiä pilotteja laajemmista käyttöönotoista ODA-organisaatioissa. 

Pienten kuntien neuvottelukunta

Lappi

Pienten kuntien neuvottelukunnan erityistehtävänä on vaikuttaa pienten kuntien erityisnäkökohtien huomioonottamiseen Kuntaliiton toiminnassa. Kuntavaalien ajankohdan muutoksen vuoksi nykyinen neuvottelukunta jatkaa siihen saakka kunnes uusi neuvottelukunta nimetään.

Neuvottelukunnan jäsenet 2013-2017

Tutkimusohjelman organisaatio

ARTTU2-ohry joulukuussa 2016

Tutkimusohjelman johto:

Tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö:
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Suomen Kuntaliitto, +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi.

Ohjausryhmän puheenjohtaja:
Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto, +358 500 811 239, kaija.majoinen(at)kuntaliitto.fi

Ohjelmapäällikön varahenkilö:
Arto Koski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, +358 50 542 9299, arto.koski(at)kuntaliitto.fi

Ammatillinen koulutus

ammatti

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tukea elinikäistä oppimista.

Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Talouskatsaukset

Talouskatsaukset: yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous vuosilta 2016-2014.

Kuntaliiton jäsenpalvelut

Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta-alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Mukana toiminnassa ovat maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muut kuntataustaiset organisaatiot.

Kuntaliiton vuosittainen pro gradu -tunnustuspalkinto

gradun kannet

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Suomen Kuntaliitto pyytää vuosittain yliopistoja ja korkeakouluja asettamaan ehdolle enintään kolme pro gradu -tasoista tutkielmaa. Palkinnon myöntämisessä käytettävät kriteerit ovat:

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus (157/2017). Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle.

Kuntien väestö ja ikärakenne

Excel-tiedosto sisältää kolme taulukkoa:

  • Kuntien väestö ja ikärakanne 31.12.2016 (vuoden 2017 kuntajaolla), aakkosissa
  • Kuntien väestö ja ikärakenne 31.12.2016 (vuoden 2017 kuntajaolla), suuruusjärjestyksessä
  • Kuntien väestö ja valtionosuusjärjestelmän ikärakenne 31.12.2016 (vuoden 2017 kuntajaolla)

Lähde: Tilastokeskus

Erityishuoltopiirien yhteystiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon järjestämistä varten Suomi on jaettu 16 erityishuoltopiiriin, joiden alueet määrää valtioneuvosto. Ruotsinkielistä väestöä varten on lisäksi oma piirinsä, johon kuuluvat ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat. Ahvenanmaalla on oma kuntayhtymä erityishuollon toteuttamiseksi.
 

ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRI

Anne Jarva

AnneJarvaToimin kehittämispäällikkönä Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Tehtäviini kuuluvat kuntien edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämistehtävät maankäyttö- ja kaavoitusasioissa.

Kuntien, kuntayhtymien ja sairaaloiden osoitetarrat

​Suomen Kuntaliitosta voit ostaa kuntien, kuntayhtymien ja sairaaloiden osoitetarroja.

Tilauskohtainen perushinta on 68,- ja jokaisesta osoitteesta peritään 0,25 euroa + alv. Haluttaessa voit saada osoitetarraan myös lisätekstin, esim. rakennustarkastaja.

Voit valita näistä valmiista osoiteryhmistä:

Kunnat:

KL100 Kaikki kunnat

KL101 Suomenkieliset kunnat

KL103 Kaksikieliset kunnat, pääkieli suomi

KL104 Kaksikieliset kunnat, pääkieli ruotsi (osoite ruotsiksi)

KL105 Ahvenanmaa (osoite ruotsiksi)

Opetustoimi - Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus

Verohallinto on julkaissut 1.12.2015 ohjeen Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus. Ohjeessa käsitellään koulutuspalvelujen arvonlisäverollisuutta sekä koulutuspalveluihin läheisesti liittyvien tavaroiden ja palvelujen luovutuksen arvonlisäverollisuutta.

Ohje korvaa ohjeen Työvoimakoulutuksen arvonlisäverotus A182/200/2013 sekä ohjeen Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 1531/345/2003 2.6.2003 kohdan 10 taiteen opetuksen arvonlisäverotuksesta.