Tiedolla johtaminen ja sen työvälineet

työvälineet

Kunnat tekevät sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että paikallisen elinvoiman kannalta tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä ja linjauksia. Päätöksillä on useita eri vaikutuksia esimerkiksi kuntalaisiin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen. Lisäksi kunnat joutuvat ratkaisemaan yhä monitulkintaisempia ongelmia ja haasteita. Tätä monimutkaista kokonaisuutta voidaan ratkoa tietoon perustuvan strategisen johtamisen kautta.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että erilaiset näkökulmat, vaihtoehdot ja riittävä informaatio otetaan johtamisessa ja päätöksenteossa huomioon. Tiedolla johtaminen edellyttää, että kootaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi tilannetta tai ilmiötä kuvaavat faktat. Tieto ei kuitenkaan ole koskaan yksiselitteistä, vaan sen käyttö edellyttää riittävästi keskustelua ja vuorovaikutusta. Näin sen perusteella voidaan tehdä yhteisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Silloin sen merkitys muuttuu tiedon jakamisesta tiedolla johtamiseksi.  

Tiedolla johtaminen edellyttää tietoa kunnan omasta toiminnasta. Sisäisen tiedon tarve painottuu taloussuunnitelmien toteutumisen seurantaan, henkilöstöhallintoon, asianhallintaan ja suoritetietoihin.  Lisäksi tarvitaan myös tietoa kunnan toimintaympäristöstä  ja sen muutoksista.

Kunnissa voidaan tukea tiedolla johtamista luomalla sellaisia prosesseja, jossa kunnan eri toimijat yhdessä kokoavat tietoa ja jalostavat sitä päätöksentekoprosessia varten. Myös erilaisilla työvälineillä voidaan tukea tiedolla johtamista.

Sähköinen hyvinvointikertomus tukee kuntajohtamista

​Sähköinen hyvinvointikertomus (www.hyvinvointikertomus.fi) on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva tiimityöväline kunnille. Sitä käytetään osana kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Sähköinen hyvinvointikertomus on havainnollistava ja käytäntöön soveltuva työväline ja se antaa tietoa kunnan elinvoimasta, taloudesta, rakenteista, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta väestöryhmittäin. Se mahdollistaa yhteisen tietopohjan avulla varhaisen puuttumisen sekä kansallisen vertailun ja myös vertailun kuntien ja alueiden välillä. Työväline soveltuu sekä laajan valtuustokausittaisen kertomuksen valmisteluun että vuosittaiseen raportointiin eli vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen.Työväline toimii kunnan toiminnan ja talouden vuosikellon mukaan. Kuntaliitto on työvälineen kansallinen omistaja.

Hyvinvointikertomus:

 • Tuo esiin kunnassa esiintyviä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita.
 • Ohjaa kunnan eri toimijoiden toimintaa ennaltaehkäisevään ja edistävään suuntaan.
 • Kokoaa monipuolisesti tietoa väestön ja väestöryhmien hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
 • Tukee sosioekonomisten hyvinvointi- ja terveyserojen tunnistamista sekä toimenpiteiden oikeaa kohdentamista.

​​

Linkit:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

THL: Hyvinvointikertomus

THL: Sotkanet

THL: Tea-viisari

THL: terveytemme.fi

www.hyvinvointikertomus.fi

 

lapsi puistossa

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Kunnallisessa päätöksenteossa erilaisia vaikutuksia on hyvä tarkastella samanaikaisesti ja vertailla eri päätösvaihtoehtoja toisiinsa. Ennakkoarvioinnin tekoa varten on kehitetty sähköinen EVA-työväline.

lateral-image-left
tags
Maria Salenius

Etunimi
Maria
Sukunimi
Salenius
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Kännykkä
+358 50 561 0466
Vastuualueet
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Sähköinen hyvinvointikertomus
 • Vaikutusten ennakkoarviointi
 • Arviointi- ja laatutyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
Ville Nieminen

Etunimi
Ville
Sukunimi
Nieminen
asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2749
Kännykkä
+358 50 564 6622
Vastuualueet
 • Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti
 • Hyvinvoinnin edistäminen ja -johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi