Johtoryhmä

Johtoryhmällä on keskeinen rooli kunnan strategisessa ja tuloksellisessa johtamisessa. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että kuntaorganisaatio toimii kokonaisuutena kunnan strategian suuntaan päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä on kunnanjohtajan johtamistyön apuna sovitettaessa yhteen eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa. Vaikka johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua asemaa, on sillä käytännössä keskeinen rooli kunnan johtamisessa ja johtoryhmätyöskentelyn voidaan sanoa vakiintuneen osaksi kuntien johtamisjärjestelmää.

Kuntien johtoryhmät koostuvat yleensä kunnan- tai kaupunginjohtajan lisäksi eri toimialojen johtajista ja muista keskeisistä henkilöistä, kuten hallinto-, talous-, kehitys- ja henkilöstöjohtajista.

Johtoryhmän kokoonpanolla ja jäsenmäärällä on erittäin suuri vaikutus siihen, millainen rooli johtoryhmälle voi muodostua. Mitä suurempi ryhmän jäsenmäärä on, sitä enemmän työskentely on informaation jakamista ja siten vähemmän strategista, kehittämisorientoitunutta ja pohdiskelevaa.

Johtoryhmätyöskentelyn sujuvuuteen ja tehokkuuteen vaikuttaa etenkin johtoryhmän ottama rooli, sen käsittelemien asioiden tarkoituksenmukaisuus, oikeanlaiset työskentelytavat sekä sisäisen vuorovaikutuksen toimivuus. Näitä asioita jokaisen johtoryhmän olisi hyvä arvioida ja kehittää. Kunnissa käytössä olevia johtoryhmätyön arviointi- ja kehittämismenettelyjä ovat esimerkiksi johtoryhmän kehittämispäivän yhteydessä käydyt vapaamuotoiset keskustelut, johtoryhmävalmennukset, itsearviointimenettelyt sekä johtoryhmän kehityskeskustelut.