Utredning över nio utmaningar inom digital säkerhet enligt kommunledningen

Under våren 2021 lät Kommunförbundet genomföra tre gruppintervjuer (focus group) som riktade sig till kommunledningen, och målet med dem var att få djupare insikter om kommunernas utmaningar i anslutning till digital säkerhet. I två av intervjuerna deltog kommunernas högsta ledning, och den tredje riktade sig till kommunernas chefer inom digital säkerhet och riskhantering. Intervjuerna genomfördes i samarbete med ett företag som specialiserat sig på djupgående kundförståelse, Kenno Anthropological Consulting.

Syftet med undersökningen var en djuputredning av kommundirektörernas tankar och erfarenheter. De som intervjuades kom från kommuner i olika delar av landet. I en del av kommunerna hade man erfarenheter av digitala säkerhetsincidenter, i andra inte. Intervjuerna genomfördes konfidentiellt och därför listas inte de kommuner och kommundirektörer som deltog.

De fynd som lyfts fram i rapporten är inte enstaka åsikter, utan resultaten av en kvalitativ analys. Diskussionerna har analyserats utgående från materialet. Undersökningens fokus ligger med andra ord på materialet, inte på en på förhand fastställd teori.

Under diskussionerna konstaterade man att debatter om digital säkerhet till stora delar domineras av sakkunniga i ämnet, och att kommunledningen, som bär ansvaret för säkerheten, knappt alls hörs i debatten. Kommunledningen har dock en avgörande roll när det gäller att identifiera organisationens risker, utveckla verksamhetsmodeller och en digitalt säker arbetskultur, se till att det finns tillräcklig kompetens i organisationen och se till att de resurser som krävs för det är tillgängliga.

Ledningen har en avgörande roll – erfarenhetsutbyte behövs

De iakttagelser som sammanställts utifrån intervjuerna har i den bifogade pdf-rapporten sammanfattats i form av nio utmaningar som särskilt kommunledningen möter. Utredningen lyfter fram kommunernas stödbehov inom ledningen av digital säkerhet. 

”Ledningen har en avgörande roll! Med ledningens stöd och välsignelse sätts saker och ting i rörelse. Utan ledningen blir all verksamhet mest ett tidsfördriv.” - Sakkunnig i riskhantering och beredskap

Kommundirektörerna önskade att man skulle tala med dem om digital säkerhet på ledningens språk, eftersom sakkunnigjargong inom digital säkerhet upplevdes som svårförståelig. Ledningen upplevde temat som intressant och viktigt, men önskade att det skulle diskuteras i synnerhet tillsammans med kollegorna i de egna nätverken.

I direktörernas arbete ingår att balansera olika behov som konkurrerar om resurser, och för att kunna väga dessa frågor efterlyste direktörerna erfarenhetsutbyte tillsammans med övriga direktörer. Kommundirektörerna hinner sällan delta i evenemang som riktar sig till sakkunniga i olika sektorer, där information finns att tillgå. Också sakkunniga inom riskhantering och beredskap efterlyste erfarenhetsutbyte om hur frågor och verksamhetsförändringar kan föras vidare i organisationerna.

Resultaten kommer att gås igenom i Kommunförbundets olika nätverk under hösten, och ska förhoppningsvis väcka diskussion om digital säkerhet och ledningen av den som en del av kommunernas riskhantering och övergripande säkerhet. Olika åtgärder för att stärka den digitala säkerheten i kommunerna övervägs tillsammans med kommunerna och olika intressentgrupper. Vi diskuterar gärna resultaten i rapporten med er.