Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kehitysvammaisten lasten päivähoidon maksut

Erityistä tukea tarvitseva lapsi voi olla varhaiskasvatuslain mukaisessa varhaiskasvatuksessa tai saada varhaiskasvatusta kuntoutuksellisista syistä. ​Kunnat järjestävät varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta  varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta voivat saada myös kouluikäiset lapset, jos lapsen erityiset olosuhteet niin vaativat.  

Kaikille varhaiskasvatuksessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. (varhaiskasvatuslaki 7 a §)

Suunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa myös sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja opetustoimen henkilökunta ottaa osaa kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä useammin se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.

Jos kehitysvammaiselle lapselle järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain mukaisesti, niin palvelusta voidaan periä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen maksu.  

Kehitysvammaiset lapset voivat joskus olla varhaiskasvatuksessa vain kuntoutuksellisista syistä. Jos lapsen varhaiskasvatus on kokonaan erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta eikä perhe muutoin käyttäisi oikeuttaan varhaiskasvatukseen, ei asiakasmaksuja voida periä, koska alle 16-vuotiaan osittainen ylläpito on erityishuollossa maksutonta. Kuntouttavaa varhaiskasvatusta voi olla myös osapäiväisesti.

tags