Kunnan- ja kaupunginjohtajat

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan valitsee valtuusto ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Vaihtoehtoisesti kunnassa voi olla pormestari, jolloin kunnanjohtajan virkaa ei kunnassa ole.

Kunnanjohtaja toimii moniulotteisten tehtävien ja toiveiden ristipaineessa. Kunta-johtamisen prosessit sisältävätkin lukuisten erilaisten intressien edistämistä ja yhteensovittamista.  Kunnanjohtajan työhön vaikuttavat monet kuntaorganisaation, kuntayhteisön ja valtakunnan tason toimijat, joiden toimintaa voi olla vaikea ennakoida. Lisäksi kunnanjohtajan työhön sisältyy toisiinsa liittyviä moniulotteisia syy-seuraus ja vaikutussuhteissa olevia asiakokonaisuuksia.

Kunnanjohtajan johtamistyössä painottuu strateginen johtajuus. Hänen on pidet-tävä yllä organisaation sisällä jatkuvaa keskustelua strategian huomioon ottamisesta eri hallintoyksikköjen käytännön toiminnan suuntaamisessa sekä asioiden valmistelussa luottamuselinten käsittelyyn.