Kuntaliiton valtuuskunnan valinta

Kuntaliiton valtuuskunnan vaali käytiin 15.11.-31.12.2017. Lisää tietoa Kuntaliiton valtuuskunnan valinnasta alla.

Kuntaliiton ylin toimielin on vuodesta 2018 alkaen valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Valtuuskunnan jäsenten vaali toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Vaalipiiri

Kuntien lkm     

Asukasluku 30.11.2016      

Väestöosuus %     

Paikat lkm 

Helsingin

1

637 684

11,6

8

Uudenmaan

25

1 002 992

18,3

12

Varsinais-Suomen   

27

476 195

8,7

6

Satakunnan

17

221 963

4,1

3

Hämeen

20

375 832

6,9

5

Pirkanmaan

22

509 621

9,3

6

Kaakkois-Suomen

30

457 734

8,4

5

Savo-Karjalan

31

412 335

7,5

5

Vaasan

40

442 630

8,1

5

Keski-Suomen

23

276 332

5,0

3

Oulun

38

486 127

8,9

6

Lapin

21

180 277

3,3

2

Kaikki yht.

295

5 479 722

100,0

66

Kuntaliiton valtuusto asettaa kevätkokouksessa 2017 vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on vahvistaa vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia varten. Vaalilautakunta ohjeistaa vaalin, päättää valtuuskunnan tasauspaikoista sekä vahvistaa vaalin tuloksen. Vaalilautakuntaan voi jokainen valtuustoryhmä ehdottaa yhtä jäsentä.

Ehdokasasettelusta ja vaalin toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä. Kuntaliitto lähettää kunnille kuntapäiviä ja valtuuskunnan vaalia koskevan ohjeistuksen hyvissä ajoin ennen syksyn kuntapäiviä.

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

Kuntaliitto järjestää jokaisessa vaalipiirissä kuntapäivät 1.9.–20.10.2017 välisenä aikana. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin Kuntaliiton jäsenkunnat nimeävät valtuuskunnan vaalia varten vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta vahvistaa vaalipiirien ehdokaslistat.

Kolme Kuntaliiton jäsenkuntaa voi yhdessä ehdottaa yhtä ehdokaslistaa kuntapäivien käsittelyyn. Tätä määräystä ei sovelleta Helsingin vaalipiirissä. Rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa, voi valmistella kuntapäivien käsittelyyn yhden ehdokaslistan.

Ehdokaslistan ehdokasmäärä on enintään 1,5 kertaa vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan jäsenten määrä. Ehdokaslistan tulee sisältää ehdokkaat järjestyksessä numeroituna. Ehdokas voi olla vain yhdellä ehdokaslistalla yhdessä vaalipiirissä.

Kutsu kuntapäiville, josta ilmenee kokouksen aika ja paikka, lähetetään kunnille keväällä 2017. Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti:

 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaali ja tasauspaikat

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta vahvistaa vaalipiirien kuntapäiväkokousten nimeämät ehdokaslistat ja laatii kuhunkin vaalipiiriin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kullekin kunnalle lähetetään asianomaisen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin 15.11 – 31.12.2017 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä.  Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Kunnalla on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.  

Vaalin tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaaliin tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin valittavia on vaalipiirissä.

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valitaan varsinaisiksi jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä.

Valtuuston vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen määräyksiä sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalin tuloksen. Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä vaalin tuloksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • kuntaliitokset
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalit
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Nina Eriksson

Etunimi
Nina
Sukunimi
Eriksson
Hallintoasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2220
Kännykkä
+358 50 569 5301
Vastuualueet
 • Kuntaliiton hallitus ja valtuuskunta
 • Kuntaliitto Holding Oy
 • Suomen kuntasäätiö sr
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hallintopalvelut